Daina-Isard

Avancem plegats

Cooperativa d'Ensenyament des de 1969

Acció tutorial

Al voltant de les idees i dels objectius del PEC l´Escola organitza i desenvolupa tota la pràctica docent, educativa i de serveis, especialment menjador, transport i permanència.

Pel que fa a la pràctica docent és obvi que l´Escola pren com a marc general de referència la LOE (Llei Orgànica d´Educació, 2006) i els decrets posteriors que van desenvolupar-se a propòsit del Projecte curricular de centre (PCC). Aquest PCC parteix d´un primer gran nivell, comú per a tots els centres d´ensenyament, i es va concretant en nivells de concreció posteriors i més específics que cada escola dissenya.

Aquest disseny curricular expressa els objectius generals, defineix i seqüencia els continguts que cal transmetre (a través d´una xarxa múltiple que lliga conceptes, procediments i valors), proposa els mètodes pedagògics i fixa els criteris d´avaluació de cada una de les etapes del sistema educatiu (EI, EP, ESO i BATX). El departament de suport i orientació, conformada per una especialista i diferents membres del claustre, matisa la posta en pràctica de tot plegat per aquells alumnes que presenten unes característques i/o dificultats peculiars, ja sigui en el seu rendiment acadèmic o bé en els seus comportaments personals i socials.

El resultat de tot això és un extensíssim mapa d´actuació que cal portar a terme a dins i a fora de les aules, les ordinàries i les especialitzades, mitjançant la dialèctica diària entre tots els professionals de l´ensenyament i els alumnes, i sovint les famílies. Així l´acció tutorial pren un valor fonamental, ja que a través del diàleg es possibilita una entesa compartida, triangular. A l´Escola Daina Isard l´acció tutorial no és un element afegit, sinó més aviat un motor per avançar en la construcció i el creixement de cada alumne, individual i únic. L´acció tutorial és l´eina principal que tenim, una eina que s´acobla perfectament amb l´esperit i la forma del cooperativisme. El debat és llarg, una manera de resumir-lo pot ser aquesta.

Estàs aquí:Inici Escola El Daina-Isard Acció tutorial