Daina-Isard

Avancem plegats

Cooperativa d'Ensenyament des de 1969

pano-suport-orientacio-pla.png

Psicologia i psicopedagogia

Valoracions

Sota demanda d'un mestre o professor, el procés que se segueix és el següent:

 1  
  Recollida de dades
 

   2
  Valoració
  de tasques

 

 3
  Proves psicològiques
  i psicopedagògiques

    4
  Informe
 
    5
  Derivació
  Pautes de treball 

1. Recollida de dades

Durant el procés de recollida de dades un professional del Departament de Suport i Orientació fa una primera aproximació a l'alumne mitjançant:

 • Observació a l'aula, esbarjo i patis
 • Entrevista
  • alumnat
  • professorat
  • pares o tutors legals

 

2. Valoració de tasques

Es valora el procés de les activitats acadèmiques. Com per exemple, comprensions lectores,expressions escrites, exàmens, ...

3. Proves

Segons el cas es poden realitzar proves  

Psicològiques

Per exemple:

 • Test de personalitat per adolescents (16PF)
 • Test de Quocient Intelectual (QI)
 • Escala d'Inteligència de Reynolds (RIAS)
 • Test d'Inteligència Breu de Reynolds (RIST)

Psicopedagògiques

Per exemple:

 • Test per la detecció de la dislèxia en nens (DST-J)
 • Test d'anàlisi de lectura i escriptura en català (TALEC)
 • Anàlisi per retard de la parla (A-RE-PA)
 • Evaluació dels processos lectors (PROLEC)
 • Bateria d'aptituds diferenciables i generals (BADYG)

4. Informe

Es realitza un informe a nivell intern.

5. Derivació

Diagnosi

Derivació i coordinació, si s’escau, a psicòlegs externs:

 • Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) 
 • Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
 • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
 • Educadors Socials
 • Centres de recursos per a deficients auditius (CREDA)
 • Centres de recursos per a deficients visuals (CREDV)
 • ...

Pautes de treball

En funció del possible diagnòstic que pugui realitzar un servei extern es pot procedir a:

Adapatació d'aula

Es realitza en casos com per exemple dificultats d'aprenentatge, dislèxia o TDAH.

En aquests casos el Departament de Suport i Orientació coordina, participa i fa el seguiment de les possibles modificacions en el procés d'aprentatge de l'alumne, en funció de les seves necessitats.

Pla individualitzat

En els casos en que existeix un diagnòstic mèdic o piscològic, el Departament de Suport i Orientació coordina, participa i fa el seguiment d'un pla individualitzat (PI) on s'adapten els continguts curriculars de l'alumne, en funció de les seves necessitats.

La finalitat de la valoració psicopedagògica és realitzar una orientació diagnòstica.

 

pano-suport.png

Reforç i reeducació

reforç

En alumnes en que es detecta una dificultat en certes matèries es realitzen sessions de reforç que poden ser individuals o en grup.

 Individual  

   En grup

Individual

 • Aplicació de tècniques d'estudi
 • Seguiment de l'agenda
  • Planificació de tasques
  • Programació d'exàmens

En grup

Establiment de grups flexibles on es fan els mateixos continguts però a un ritme diferent.

reeducació

Es reforcen aspectes i es busquen estratègies per tal que l'alumne amb dificultats pugui reenganxar-se al grup. Es realitza de manera individual.

 Individual 

 

Assessorament

 • Assessorament i recolzament a les famílies en el procés educatiu dels seus fills.
 • Orientació i assesorament al professorat en estratègies d’ensenyament i aprenentatge tenint en compte la diversitat del grup-classe.
 • Accions per a la prevenció de conductes de risc i la gestió de conflictes.

  

ATENCIÓ PSICOLÒGICA INDIVIDUAL

La porta del Departament està oberta per oferir assesorament, suport i orientació psicològica i acadèmica a l'alumnat que ho necessita.

MEDIACIÓ

El Departament de Suport i Orientació s'ofereix com a part mediadora en els processos de resolució de conflictes.

 

 

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Programació i aplicació d’activitats d’educació emocional. Es treballen també les habilitats socials.

 • En desdoblaments a Educació Infantil.
 • Dinàmiques de grup a Educació Primària
 • Propostes didàctiques a Secundària orientades a les hores de tutoria. 

ASSETJAMENT ESCOLAR

Des del Departament i amb coordinació amb tutors i Equip Directiu s'intenta detectar i fer el seguiment quan es donen casos d'agressions:

 • Físiques
 • Verbals
 • Socials
Estàs aquí:Inici Escola Informació i Serveis Departament suport i orientació Psicologia i psicopedagogia