Daina-Isard

Avancem plegats

Cooperativa d'Ensenyament des de 1969

capcalera-one2one-pla

PAUTES D’ÚS D’UNA EINA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

Última Revisió: 8.09.2015.

El Projecte iPad one2one parteix de la idea que cada alumne de 6EP, 1ESO i 2ESO ha de tenir, com a instrument de treball, un iPad. Aquesta idea matriu significa que l’alumne és propietari i responsable del seu iPad, com ho és dels seus llibres de text, o de la seva motxilla, o dels seus bolígrafs (o del seu entrepà). Això es tradueix en un seguit de pautes (si ho voleu, normes) que han de facilitar l’ús d’aquesta eina d’aprenentatge.

A continuació es recullen les pautes més importants relacionades amb l’ús d’aquesta eina d’innovació pedagògica a la nostra Escola.

 

INTEGRACIÓ DELS IPADS DINS DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L’ESCOLA

El Projecte iPad one2one estableix la integració de tots els iPads dels alumnes dins d’un sistema de gestió de l’Escola. A cada iPad, el Departament TAC instal·larà un perfil que permetrà activar o desactivar funcions del dispositiu. El sistema de gestió de l’Escola permetrà aconseguir dos objectius:

 • Limitar l’ús indegut del dispositiu i eliminar funcions que no són necessàries per al curs o que suposen una distracció (xats, navegació per llocs no apropiats...).
 • Enregistrar cada iPad en un inventari en què apareguin les aplicacions instal·lades i poder controlar l’estat del dispositiu. 

 

CONFIGURACIÓ DE L’APPLE ID

El Projecte iPad one2one estableix que tots els iPads es configuraran amb l’Apple ID del correu de l’Escola de l’alumne i sense targeta de crèdit/dèbit associada. D’aquesta manera s’evitaran les compres no desitjades.

El procés de configuració de l’Apple ID el realitzaran tots els alumnes a l’Escola sota la supervisió del Departament TAC. Caldrà tenir especial atenció a les contrasenyes, les preguntes de seguretat i el correu de recuperació.

 

ELS IPADS, UNA NOVA EINA D’APRENENTATGE I NO D’ENTRETENIMENT 

El Projecte iPad one2one és un projecte pedagògic que vol aprofitar les potencialitats de l’iPad per afavorir noves metodologies innovadores a l’aula. Per això, cal tenir en compte les següents normes de bones pràctiques:

 • Els iPads són una eina més de l’escenari d’ensenyament-aprenentatge. Com les altres eines, no s’usen segons el criteri de l’alumnat, sinó que és el docent qui marca les dinàmiques. Per això, els iPads restaran a les aules bloquejats i amb la pantalla apagada, guardats dins del calaix de la taula (ESO) i als calaixos laterals (EP), fins que algun professor/a digui que s’han d’utilitzar.
 • Els alumnes en cap cas faran tasques diferents a les indicades pel professorat, especialment navegar per altres webs diferents a les proposades, participar en xats, xarxes socials, jugar, enviar missatges, descarregar aplicacions, pel·lícules, jocs, cançons o d’altres fitxers no relacionats amb el seu ús acadèmic.
 • S’haurà d’apagar l’iPad després de cada classe i guardar-lo al calaix de la taula (ESO) i als calaixos laterals (EP) per esperar les indicacions del següent professor/a. Per tant, no es poden utilitzar durant els canvis de classe.
 • Els alumnes són els responsables d’emportar-se cada dia els iPads a casa i de portar-los novament al dia següent amb la bateria totalment carregada. En cas de problemes amb la bateria, el professorat indicarà què cal fer.
 • No caldrà dur a l’Escola el cable d’alimentació de l’iPad ja que no es permetrà la seva càrrega elèctrica.
 • Quedar-se sense bateria durant la jornada escolar pot dificultar el seguiment de les activitats d’ensenyament-aprenentatge plantejades pel professorat. L’alumne/a no quedarà eximit de la seva realització.
 • Els auriculars s’han de portar diàriament a l’Escola i es faran servir quan el professorat ho demani.
 • Els iPads sempre es connectaran a internet mitjançant la xarxa sense fils “Alumnat” de l’Escola. En cap cas, s’utilitzaran altres xarxes de dades mòbils de l’Escola, pròpies o d’altres alumnes.
 • Els iPads només es podran utilitzar a les hores lectives i a les diferents aules, ja siguin les del grup classe, els departaments, les aules d’especialistes o els espais de desdoblaments. Fora d’aquests espais, el seu ús haurà d’estar autoritzat i supervisat per un professor/a.
 • A les hores d’Educació Física, com a norma general, l’iPad restarà a les aules excepte si ho indica el professorat. Quan la classe d’Educació Física comenci a primera hora del matí caldrà passar prèviament per les aules i desar-los als calaixos. Si algun alumne/a arriba tard el lliurarà directament al professor que serà l’encarregat de guardar-lo. En cap cas, com els mòbils, podran ser introduïts ni utilitzats als vestuaris.
 • Durant les estones de pati del matí i del migdia els iPads restaran a les aules degudament guardats. Per tant, no podran ser utilitzats a la Mediateca.
 • Per als alumnes que realitzen convalidacions (ESO), així com per als alumnes de l’AEEDI i de l’ECDI, la xarxa sense fils de l’Escola estarà operativa fins a les 20:00h de dilluns a divendres per realitzar únicament tasques escolars. Un mal ús d’aquest servei pot comportar-ne l'expulsió, temporal o definitiva.
 • L’iPad dels alumnes tindrà instal·lades només les aplicacions que s’especifiquin en cada moment a la motxilla digital del Projecte iPad one2one i les recomanades per un professor/a. L’alumne/a, i la seva família, també podrà proposar la instal·lació d’alguna aplicació al seu dispositiu per potenciar alguna de les seves aptituds, aficions...si tenen un sentit formatiu i no comprometen l’ús de l’espai de dades per aplicacions de l’Escola. Caldrà sempre fer la proposta al tutor/a i tenir la seva autorització.
 • Per facilitar la gestió del sistema, el Departament TAC serà sempre informat de totes aquelles aplicacions recomanades i autoritzades als alumnes pel professorat i els tutors.
 • És potestat de l’Equip Docent de l’Escola comprovar en tot moment que el contingut del dispositiu és l’adequat i que només estan obertes les aplicacions que es requereixen en cada moment.
 • Per un mal ús i quan es consideri necessari, l’Escola podrà restringir l’ús de determinades funcions de l’iPad d’un alumne/a mitjançant el sistema de gestió centralitzat.

Els alumnes disposen d’un curs Moodle anomenat “Suport TAC Alumnat” gestionat pel Departament TAC de l’Escola per donar resposta a les necessitats digitals dels aprenentatges dels alumnes al centre.

 ASSEGURANCES. IPADS AMB CONTRACTACIÓ PACK EDUCATIU K-TUIN 

El Projecte iPad one2one estableix que les famílies són responsables de contractar una assegurança, com a mínim, de dos anys. Addicionalment a la compra de l’iPad, les famílies podien contractar un Pack Educatiu (assegurança+funda+serveis..) ofert per l’empresa K-Tuin Sistemas Informáticos, S.A. En funció de l’opció triada, els passos a seguir en cas d’incidència són els següents:

OPCIÓ A: NOMÉS ASSEGURANÇA

Per realitzar el tràmit de les incidències amb l’asseguradora, les famílies trucaran directament al telèfon 902.155.133. L’asseguradora enviarà per correu electrònic a les famílies un document per comunicar la incidència i els passarà a buscar l’iPad per casa en un termini de cinc dies aproximadament. Un cop peritat l’iPad, es comunicarà a la família si l’iPad es repara o se substitueix per un del mateix valor econòmic. En el cas de la substitució, la família comprarà un iPad nou i posteriorment rebrà la transferència per l’import que indiqui la factura del sinistre en un termini de 10 dies.

OPCIÓ B: PACK EDUCATIU

El Pack Educatiu inclou el Servei Next Business Day, que implica una gestió ràpida d’incidències amb l’asseguradora i la substitució de l’iPad en 24 hores. Per realitzar el tràmit de les incidències amb l’asseguradora, les famílies portaran l’iPad a l’Escola des d'on es gestionarà la incidència amb l’empresa K-Tuin Pro, S.L. En un termini màxim de 24 hores, l’empresa recollirà a l’Escola l’iPad del sinistre i enviarà un de substitució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 •  Serà imprescindible lliurar l’iPad a l’asseguradora amb la funció de localització “Buscar mi iPad” desactivada

 

SOBRE LES INCIDÈNCIES TÈCNIQUES DELS IPADS

En cas d’incidència tècnica, el primer pas que caldrà fer és portar l’iPad al Departament TAC dins l’horari establert d’atenció a l’alumnat (primer pati). Allà se li farà una valoració inicial i es determinarà si cal enviar-lo al servei tècnic oficial.

Totes les gestions relacionades amb la resolució de les incidències tècniques a través dels serveis tècnics oficials són responsabilitat de la família.

Novament, a l’espai del Projecte iPad one2one  del web de l’Escola es podrà trobar el protocol de resolució d’incidències i el contacte del servei tècnic oficial.

Quan un alumne per motius d’avaria es quedi temporalment sense iPad, l’Escola li deixarà un dels iPads del centre en funció de la seva disponibilitat segons les circumstàncies del moment, en el benentès que només el farà servir en l’horari lectiu. Als alumnes afectats se’ls donaran les solucions adequades per garantir el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.

Si les incidències tècniques són molt greus poden comportar la necessitat de substituir l’iPad per un de nou tantes vegades com sigui necessari al llarg de tota l’ESO. En aquests casos, la família haurà d’assumir el 100 % del cost de compra dels nous equips i no rebrà cap subvenció per part de la Cooperativa. Totes les compres estaran centralitzades per l’Escola.

 

SOBRE L’ÚS RESPONSABLE I SEGUR

 • Tots els iPads i les seves fundes hauran d’estar convenientment identificats amb el nom i els cognoms de l’alumne/a que també es posarà al fons de pantalla.
 • Els iPads s’utilitzaran sempre amb la funda de protecció. Són uns dispositius fràgils i, per això, cal tenir-ne molta cura per evitar cops i caigudes.
 • L’alumne és l´únic usuari autoritzat del seu iPad. És obligatori tenir el codi de bloqueig i per raons de seguretat no es pot compartir. El codi ha de ser secret.
 • Cal fer una còpia de seguretat a l'iCloud de tot l’iPad per a poder-lo restaurar en cas d’incidència.
 • El professorat de l’Escola Daina-Isard podrà demanar en qualsevol moment accedir al contingut dels iPads dels alumnes. En aquest sentit, l’alumne/a haurà de facilitar l’accés posant ell mateix les contrasenyes.
 • Cal tenir molta cura amb l’iPad propi i els de la resta de companys. L’iPad és de l’alumne i ell ha de prendre les mesures necessàries per evitar-ne el furt, les avaries i els accidents. L’alumnat serà el responsable de les avaries que pugui ocasionar en els iPads d’altres persones.
 • Tothom té dret a preservar l’ús de la seva imatge. Per aquest motiu la càmera fotos i de video dels iPads només s’ha d’utilitzar quan ho demani el professorat. Mai no s’ha de fotografiar altres persones al centre, ni enregistrar la seva veu sense la seva autorització i sense formar part d’un projecte pedagògic liderat per algun professor de l’Escola.
 • A l’entrada i a la sortida de l’Escola, els iPads aniran dins de les motxilles.
 • Els iPads i les seves fundes podran ser personalitzats pels alumnes sense perjudicar les seves funcionalitats ni afectar a la imatge global del Projecte iPad one2one de l’Escola. En aquest sentit, no es permet l’ús de tintes tipus típex.
 • Els sons dels iPads han d’estar sempre desactivats a no ser que s’indiqui el contrari.

 

INCIDÈNCIES I SANCIONS

Quan un alumne/a utilitzi el seu iPad a l’Escola i incompleixi alguna de les pautes d’ús d’aquest document s’aplicarà una sanció que comportarà una retirada de l’iPad durant un període de temps segons el règim sancionador següent:

 

Incidències lleus (retirada de liPad durant 1 dia natural com a mínim)

 • No portar liPad, la funda i el fons de pantalla amb el nom i els cognoms propis.
 • Utilitzar liPad sense la funda.
 • No portar els auriculars quan els necessitin.
 • No portar liPad carregat de manera reiterada.
 • A l'entrada i a la sortida de lEscola, dur liPad fora de les motxilles.
 • Tenir activats els sons de liPad sense permís.

 

Incidències greus (retirada de l’iPad durant 3 dies naturals com a mínim)

 • Utilitzar l’iPad sense l’autorització del professorat.
 • Utilitzar l’iPad quan i on no toca, especialment als passadissos, als canvis de classe, al pati i a la Mediateca.
 • Fer tasques no escolars amb l’iPad durant les hores de convalidació.
 • Personalitzar l’iPad i/o la seva funda afectant a la imatge global del Projecte iPad one2one, especialment l´ús de tintes tipus típex.
 • No tenir el codi de bloqueig o compartir-lo amb terceres persones.

 

 

Incidències molt greus (retirada de l’iPad durant 7 dies naturals com a mínim)

 • Fer tasques diferents a les proposades pel professorat, especialment navegar per altres webs diferents a les proposades.
 • Participar en xats, xarxes socials, jugar, enviar missatges, descarregar aplicacions, pel·lícules, jocs, cançons o d’altres fitxers no relacionats amb el seu ús acadèmic.
 • Connectar-se a internet mitjançant xarxes sense fils que no siguin la de l’Alumnat.
 • Utilitzar l’aplicació de Face Time.
 • Portar i/o utilizar l’iPad als vestuaris.
 • Tenir instal·lades aplicacions no autoritzades pel professorat.
 • Utilitzar la càmera de fotos i de vídeo i el micròfon dels iPads quan no ho demani el professorat.
 • Fotografiar, gravar i/o enregistrar la veu d’altres persones al centre sense la seva autorització i sense formar part d’un projecte pedagògic liderat per algun professor de l’Escola.

 

El professorat implicat en la incidència li demanarà l’iPad a l’alumne/a, el portarà a la Secretaria de l’Escola, enregistrarà la incidència al corresponent formulari digital i la notificarà al tutor/a. Aquest/a serà l’encarregat d’informar l’alumne/a de la sanció aplicada i de retornar-li personalment l’iPad quan finalitzi.

Qualsevol incidència relacionada amb un mal ús dels iPads no recollida en aquesta normativa serà resolta per l’Equip Docent de l’Escola.

Durant el període de sanció, l’Escola no deixarà cap altre dispositiu mòbil a l’alumne/a sancionat. Això no suposa que l’alumne/a quedi eximit de fer totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge. L’únic responsable de la situació és el propi alumne/a per això cal que l’alumnat sigui conscient de la importància d’observar les normes d’ús explicades en aquest document.

Aquest Projecte iPads one2one és viu i, per això, l’experiència docent a l’aula pot fer replantejar algun dels punts d’aquest document. Si és el cas, tots els nous aspectes us seran degudament informats.

Estàs aquí:Inici Escola Projectes 3-18 One2One Normativa