Normatives

Convivència a l'Escola

Aquest document ha estat elaborat i revisat pel Consell escolar de l´Escola Daina Isard Cooperativa d’Ensenyament, on hi ha representats tots els col·lectius que conformen el centre. Es tracta del document bàsic per aconseguir una bona convivència entre tots plegats: alumnes, pares i mares, tutors legals, mestres, professors i personal d’administració i servei.

La puntualitat i l’assistència

Són bàsiques i imprescindibles. Els alumnes que es retardin injustificadament no entraran a les aules fins que s’iniciï la sessió següent. Reincidències en la impuntualitat i en la no-assistència poden comportar la no-avaluació acadèmica. Es recorda a les famílies que en el cas que el seu fill no pugui assistir a Escola han de trucar directament a Secretaria a primera hora del matí.

 

Informes, butlletins i informacions vàries

Al final de cada trimestre (n’hi ha tres) i en acabar el curs, tots els alumnes de l´Escola reben els informes i/o els butlletins d’avaluació. També al llarg del curs acadèmic es lliura a l’alumnat un nombre important de fulls informatius sobre aspectes varis. Tots aquests documents han d’arribar a casa per tal de ser llegits i comentats de forma regular. L’activitat educativa és una acció conjunta entre alumnes, famílies i professors. Finalment es recorda que molta d’aquesta informació es troba al portal www.daina-isard.cat; i que la intenció és anar eliminant el suport de paper.

 

Tutories

El diàleg tutor-família s’ha d’establir a partir d’un interès mutu i positiu que depèn de tots els interlocutors. Les tutories individuals es contemplen dins l’horari escolar -el dia de l’entrevista s’acorda prèviament- i en un espai determinat -les sales de tutoria de l´Escola- .

 

Transport

El servei de transport és imprescindible per la Cooperativa. Els seus usuaris cal que es comportin responsablement i es respectin entre ells. Els alumnes que es comportin negligentment perdran el dret d’usar aquest servei. Pel que fa a aquells alumnes que esporàdicament usen aquest servei, per agafar l’autocar (només en el cas que hi hagi places lliures) hauran de donar firmat a Secretaria un permís patern amb 24 hores d’antelació i hauran d’adquirir un tiquet. Aquest permís serà d’un format únic que serà lliurat des de la mateixa Secretaria i el tiquet serà imprescindible per pujar a l’autocar.

 

Menjador

Pel bon funcionament del servei de menjador, la Cooperativa es reserva l’opció de poder admetre o no alumnes que no usin regularment el servei. Es recorda que els costums i els usos a l’hora dels àpats s’han de treballar de forma pacient i continuada en l’ambient familiar. També es recorda que el menú de règim com a dieta continuada només serà servit per prescripció mèdica. Els alumnes que per raons diverses no s’adeqüin al programa de menús de l´Escola hauran de causar baixa del servei. També ho faran aquells que es comportin negligentment.

 

Objectes i diners a l'Escola

Es recorda que els alumnes no han de dur a l´Escola altres objectes que els estrictament necessaris. Per tant, no han de portar diners, dispositius electrònics personals o altres articles de valor dels quals la Cooperativa no se’n farà responsable en cas de pèrdua o malmesa. En aquest sentit cal fer una menció especial dels telèfons mòbils.

 

Ús de dispositius electrònics personals a l’Escola

Per respectar el dret de la resta de l’alumnat i dels docents de disposar d’un ambient de convivència positiu i d’aprenentatge òptim i evitar que l’activitat normal en les aules sigui pertorbada, es recorda que l’ús dels dispositius electrònics personals a l’Escola, excepte el Projecte Daina 1x1, està exclusivament restringit al pati durant les hores d’esbarjo. No observar aquesta norma comportarà el lliurament del dispositiu al tutor corresponent per un període mínim de set dies naturals sense excepció; la reiteració en el mal ús donarà lloc a sancions més greus.

 

Joguines a l'Escola

A les reunions de tutoria d’inici de curs els tutors dels diferents cursos donaran les indicacions sobre aquest tema. En qualsevol cas, s’hauran de fixar unes fronteres, potser arbitràries, que tothom haurà de respectar en un exercici de consciència col·lectiva. La Cooperativa, com en el cas anterior, tampoc es farà responsable de la pèrdua o malmesa de cap joguina.

 

Bates i vestimenta esportiva

Es recorda que les bates (EI, EP, ESO i Batx.) i les peces esportives de psicomotricitat i educació física (EI, EP, ESO i Batx.) han d’anar degudament assenyalades amb el nom i s’han de rentar regularment.


Vestimenta adequada

Es demana a tota la comunitat educativa, alumnes, famílies i treballadors, que faci un exercici de reflexió sobre la vestimenta a l’hora d’anar a l’Escola. Els usos de la vestimenta són com els registres lingüístics, cada context demana una tria.
L’àmbit escolar és un entorn relacional, laboral i d’aprenentatge formal que requereix d’una vestimenta adequada que no faci ús de peces massa informals, trencades o esquinçades; roba amb imatges o missatges ofensius i inapropiats; samarretes d’equips esportius; gorres dins dels edificis; roba interior visible per la resta i estómacs a l’aire; tops massa escotats, pantalons massa curts i samarretes de tirants en els nois. 
L’alumnat que vesteixi de manera inadequada se li demanarà que truqui a casa per solucionar la situació i, excepcionalment, l’Escola podrà facilitar-li una bata per tal de poder participar amb normalitat de l’activitat docent.

 

Festes d'aniversari, d'onomàstica o altres

Es recorda que per les celebracions d’aniversari, de sant o d’altres, els alumnes o la seva família no duran cap tipus d’aliment, beguda o llaminadura per als seus companys. Tampoc s’usarà l’Escola com el lloc on repartir les invitacions.


Espais, llibres, material i objectes de l'Escola

És molt important que tots els usuaris de l´Escola es comprometin en el manteniment dels espais, del material i dels objectes de l’Escola. El seu deteriorament o la seva desaparició, a part de crear incomoditats, significa una major despesa per totes les famílies del centre, les quals -recordem-ho- en són les propietàries.

 

Estalvi de materials i d’energia

Davant l’ús indiscriminat del paper, la tinta, l’aigua o les energies (llums, portes obertes, instruments electrònics, etcètera) es proposa un ús racional i ajustat de tot tipus de materials i de formes energètiques. Els desastres ecològics comencen per un detall insignificant. La Terra té un límit.

 

Circulació viària

S’ha de millorar molt la circulació viària pels voltants de l´Escola per on, cada dia, circulen més de 1000 persones. Encara hi ha moltes actituds resistents que s’han d’eliminar: aparcament sobre les voreres o en zones prohibides, ús de la rotonda com a zona de gir, velocitat excessiva i altres.

 

Per qualsevol consulta, totes les persones que no formin part dels col·lectius de l’alumnat o del professorat, cal que s’adrecin a Secretaria i que no es dirigeixin directament a les aules o altres espais de l'Escola. 


Aprovat pel Consell Escolar de l´Escola Daina Isard, el setembre de 2014.