Orientació i Suport

El Departament d'Orientació i Suport

El Departament d’Orientació i Suport és un òrgan especialitzat que té com a objectiu principal atendre la diversitat de l’alumnat i dotar d’eines, estratègies i recursos a l’equip docent i a les famílies per tal d’afavorir la inclusió en el centre educatiu.

Què pretenem? 

  • Exercir funcions de prevenció, detecció, assessorament, orientació i suport.
  • Assessorar l’equip docent en la planificació, implementació i avaluació de mesures d’atenció a la diversitat
  • Col·laborar amb direcció, tutors i professors de totes les etapes educatives per orientar en l’acompanyament individual i personalitzat dels alumnes.
  • Acompanyar l’alumnat i les famílies en situacions personals, emocionals o acadèmiques que ho requereixin.

 

Com ho fem?

Per poder assolir els objectius anteriors, actuem seguint els següents passos: 

Prevenció

Desenvolupament de programes de prevenció i de detecció de dificultats d’aprenentatge, de relació i emocionals

Mediació: El Departament d'Orientació i Suport s'ofereix com a part mediadora en els processos de resolució de conflictes.

Educació Emocional: Programació i aplicació d’activitats d’educació emocional. Es treballen també les habilitats socials.

Dinàmiques de grup

Programes d’estimulació cognitiva

 

Detecció

Identificar al més aviat possible aquells alumnes susceptibles de presentar problemes d’aprenentatge, emocionals i/o relacionals

Observacions i establiment d’eines de registre i cribatge al llarg de tota l’escolarització.

Passament de proves d’aptituds generals , sociogrames i screening en cursos prèviament establerts.

 

Assessorament

Acompanyament en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumne

Assessorament i recolzament a l’alumnat amb dificultats emocionals, d’aprenentatge i relació i a les seves famílies.

Assessorament i orientació als tutors i equip docent en la pràctica pedagògica i en la planificació de mesures d’atenció a la diversitat

Formació, assessorament i intervenció en la gestió i resolució de conflictes.

Acompanyament de l'alumnat de 4ESO i Batxillerat a encaminar el seu futur, a través de xerrades informatives, intercanvis d’experiències i tutories.

 

Intervenció

Conjunt de mesures destinades a la detecció, seguiment i avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes.

Atenció i intervenció individual i a l’aula.

Col·laboració i seguiment en la planificació i implementació d’estratègies organitzatives i didàctiques que afavoreixin la participació de tot l’alumnat en l’entorn escolar ordinari.

Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació dels alumnes amb dificultats específiques en l’activitat ordinària de centre.

Coordinació amb els diferents serveis externs

Avaluació de les mesures implementades.

Orientació i seguiment a l’equip docent i a les famílies.

Gestió de la formació a l’equip docent

 

Espai de debat educatiu

L’espai de debat educatiu Daina Isard organitzat pel DOiS (Departament d’orientació i suport), és una iniciativa que vol oferir a famílies, professionals de l’educació i joves la possibilitat de reflexionar i debatre aspectes importants de l’educació.

Quan i on ho fem?

Les trobades es fan un cop al trimestre. Les dates s’anunciaran a través de l'àrea de comunicació de l’Escola.
El lloc de les trobades serà l’Espai Vitruvi de l’Escola.

 

Qui pot participar-hi?

Tothom interessat en l’educació i amb ganes de rebre i compartir coneixements i experiències en aquest camp.