Declaració responsable

Declaració responsable de les famílies

 

Tenint en compte l’excepcionalitat de la situació, comptem amb el compromís de tota la comunitat en relació al compliment dels protocols establerts per l’Escola i per les autoritats administratives. En aquest sentit, seguint les directrius del Departament d’Educació, totes les famílies han de signar la Declaració responsable de les famílies relativa a aspectes sanitaris en la qual es declaren els següents aspectes:

  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. (L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac).
  • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors
  • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • Calendari vacunal al dia

Malauradament, el Departament d’Educació encara no ens ha fet arribar la declaració oficial de setembre. En el moment que la rebem, us la farem arribar.