Carta compromís educatiu

Carta de compromís educatiu

Els següents participants es comprometen a:

 

Per part de la família:

1.- Conèixer i acceptar el caràcter propi de la Cooperativa, tal com es manifesta en els seus estatuts, i complir les obligacions que se’n deriven, i així abonar puntualment les quotes i aportacions establertes conforme la normativa vigent, contribuint al manteniment de l’Escola en tot allò que no està cobert pel concert educatiu que l’Escola té subscrit amb l’Administració educativa;

2.- Participar en la vida de la Cooperativa;

3.- Acceptar la cooperació de l’Escola en l’educació del fill o filla;

4.- Col·laborar amb l’Escola per tal que l’alumne compleixi la normativa interna del centre;

5.- Assistir a les reunions de tutoria (individuals i col·lectives) que proposi el tutor;

6.- Vetllar per l’assistència i la puntualitat dels alumnes a l’Escola:

7.- Confiar en l’acció pedagògica de tots els membres del claustre.

 

Per part de l’Escola:

1.- Impartir ensenyaments de qualitat, en un ambient de treball i respecte, fonamentat en el diàleg i la confiança;

2.- Fer que es compleixi la normativa interna del centre;

3.- Vetllar pel creixement personal dels alumnes, per la seva maduració i pel seu procés de socialització;

4.- Avaluar i informar a les famílies dels processos d’adquisició de continguts, procediments i actituds dels alumnes;

5.- Promoure la cooperació de la família en l’educació dels fills;

6.- Convocar les reunions de tutoria (individuals i col·lectives);

7.- Controlar l’assistència i educar la puntualitat dels alumnes.

 

Per part de la Cooperativa:

1.- Fer una gestió econòmica acurada i ajustada a les necessitats de l’Escola;

2.- Oferir a les famílies estructures de participació i treball cooperatius;