Convivència a l'Escola

Convivència a l'Escola

Aquest document ha estat elaborat i revisat pel Consell escolar de l´Escola Daina Isard Cooperativa d’Ensenyament, on hi ha representats tots els col·lectius que conformen el centre. Es tracta del document bàsic per aconseguir una bona convivència entre tots plegats: alumnes, pares i mares, tutors legals, mestres, professors i personal d’administració i servei.

 

La puntualitat i l’assistència són bàsiques i imprescindibles. Els alumnes que es retardin injustificadament no entraran a les aules fins que s’iniciï la sessió següent. Reincidències en la impuntualitat i en la no-assistència poden comportar la no-avaluació acadèmica. Es recorda a les famílies que en el cas que el seu fill no pugui assistir a Escola han de trucar directament a Secretaria a primera hora del matí.

Tutories. El diàleg tutor-família s’ha d’establir a partir d’un interès mutu i positiu que depèn de tots els interlocutors. Les tutories individuals es contemplen dins l’horari escolar -el dia de l’entrevista s’acorda prèviament des de la plataforma Alexia- i en un espai determinat -les sales de tutoria de l'Escola- .

Transport. El servei de transport és imprescindible per la Cooperativa. Els seus usuaris cal que es comportin responsablement i es respectin entre ells. Els alumnes que es comportin negligentment perdran el dret d’usar aquest servei. Pel que fa a aquells alumnes que esporàdicament usen aquest servei, per agafar l’autocar (només en el cas que hi hagi places lliures) hauran de comunicar-ho a la Secretaria de l’escola amb la suficient antelació. 

Menjador. Pel bon funcionament del servei de menjador, la Cooperativa es reserva l’opció de poder admetre o no alumnes que no usin regularment el servei. Es recorda que els costums i els usos a l’hora dels àpats s’han de treballar de forma pacient i continuada en l’ambient familiar. També es recorda que el menú de règim com a dieta continuada només serà servit per prescripció mèdica. Els alumnes que per raons diverses no s’adeqüin al programa de menús de l´Escola hauran de causar baixa del servei. També ho faran aquells que es comportin negligentment.

Objectes i diners a l´Escola. Es recorda que els alumnes no han de dur a l´Escola altres objectes que els estrictament necessaris. Per tant, no han de portar diners, instruments electrònics personals o altres articles de valor dels quals la Cooperativa no se’n farà responsable en cas de pèrdua o malmesa. En aquest sentit cal fer una menció especial dels telèfons mòbils.

Ús de dispositius electrònics personals a l’Escola. Per respectar el dret de la resta de l’alumnat i dels docents de disposar d’un ambient de convivència positiu i d’aprenentatge òptim i evitar que l’activitat normal en les aules sigui pertorbada, es recorda que l’ús de dispositius electrònics personals a l’Escola, excepte el Projecte One2one, està exclusivament restringit al pati durant les hores d’esbarjo. No observar aquesta norma comportarà el lliurament del dispositiu al tutor corresponent per un període mínim de set dies naturals sense excepció; la reiteració del mal ús donarà lloc a sancions  més greus.

Joguines a l´Escola. A les reunions de tutoria d’inici de curs els tutors dels diferents cursos han donat les indicacions sobre aquest tema.  La Cooperativa, com en el cas anterior, tampoc es farà responsable de la pèrdua o malmesa de cap joguina.

Bates i vestimenta esportiva. Es recorda que les bates (EI, EP, ESO i Batx.) i les peces esportives de psicomotricitat i educació física (EI, EP, ESO i Batx.) han d’anar degudament assenyalades amb el nom i s’han de rentar regularment.

Vestimenta adequada. Es demana a tota la comunitat educativa, alumnes, pares i treballadors, que faci un exercici de reflexió sobre la vestimenta a l’hora d’anar a l’Escola. Els usos de la vestimenta són com els registres lingüístics, cada context demana una tria.

L’àmbit escolar és un entorn relacional, laboral i d’aprenentatge formal que requereix una vestimenta adequada que no faci ús de peces massa informals, trencades o esquinçades; roba amb imatges o missatges ofensius i inapropiats; samarretes d’equips esportius; gorres dins dels edificis; roba interior visible per la resta i estómacs a l’aire; tops massa escotats i pantalons massa curts en les noies i samarretes de tirants en els nois.

Festes d’aniversari, d’onomàstica o altres. Es recorda que per les celebracions d’aniversari, de sant o d’altres, els alumnes o els seus pares no duran cap tipus d’aliment, beguda o llaminadura per als seus companys. Tampoc s’usarà l’Escola com el lloc on repartir les invitacions.

Espais, llibres, material i objectes de l´Escola. És molt important que tots els usuaris de l´Escola es comprometin en el manteniment dels espais, del material i dels objectes de l’Escola. El seu deteriorament o la seva desaparició, a part de crear incomoditats, significa una major despesa per totes les famílies del centre, les quals -recordem-ho- en són les propietàries.

Estalvi de materials i d’energia. Davant l’ús indiscriminat del paper, la tinta, l’aigua o les energies (llums, portes obertes, instruments electrònics, etcètera) es proposa un ús racional i ajustat de tot tipus de materials i de formes energètiques. Els desastres ecològics comencen per un detall insignificant. La Terra té un límit.

Circulació viària. S’ha de millorar molt la circulació viària pels voltants de l´Escola per on, cada dia, circulen més de 1000 persones. Encara hi ha moltes actituds resistents que s’han d’eliminar: aparcament sobre les voreres o en zones prohibides, ús de la rotonda com a zona de gir, velocitat excessiva i altres.

Per qualsevol consulta, totes les persones que no formin part dels col·lectius de l’alumnat o del professorat, cal que s’adrecin a Secretaria i que no es dirigeixin directament a les aules o altres espais de l´Escola. Es recorda, novament, l’existència del portal http://www.daina-isard.cat. També teniu a la vostra disposició l'adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

 

Aprovat pel Consell Escolar de l’Escola Daina Isard, el setembre de 2014.