NOFC

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

 

El present NOFC ha estat elaborat per l’equip directiu del centre, amb l’aportació per part del claustre de criteris i propostes per a la seva elaboració, i aprovat pel Consell Escolar del Centre, d’acord amb la normativa vigent.

 

PREÀMBUL

A l’escola actual, s'hi troben alhora els diferents membres de la comunitat educativa (titularitat, docents, alumnes, mares i pares, personal d’administració i serveis, etc.) i cadascun d’ells pot tenir maneres de fer, prioritats, interessos, sensiblement diferents. A més, tots ells han de col·laborar per aconseguir unes fites educatives que són un oferiment a la societat per donar un servei educatiu i que en determinades edats és un dret fonamental i que es tracta d’uns objectius que necessiten la complicitat de tots per aplicar-los en els nivells de qualitat.

La interacció dels diferents components de la comunitat i la naturalesa del servei que es desenvolupa a l’escola fan imprescindible unes normes que en regulin el funcionament, un reglament que estableixi drets, maneres de fer, d’organitzar-se i d’abordar els possibles conflictes que sorgeixin. És en aquest context que se situa la present normativa.

D’altra banda, la renovació constant de l'escola fa que les estructures internes i els criteris que en regeixen el funcionament ordinari s’hagin d’actualitzar periòdicament.

Les Lleis Orgàniques que incideixen més directament en l’elaboració del NOFC de les escoles privades concertades són la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (LODE), la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE).

A aquestes dues lleis, cal afegir els reials decrets de normes bàsiques de l’estat, la  Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC), i els decrets i ordres del Govern de la Generalitat i de l’Administració educativa que regulen els òrgans de govern i de coordinació dels centres docents privats acollits al règim de concerts educatius.

Tenint en compte tot això, heus aquí les parts de què consta la normativa del nostre centre.

 1. El Títol preliminar presenta la definició de l’escola, recull molt esquemàticament els elements bàsics del seu model educatiu i defineix la comunitat educativa. Així, s’introdueix el contingut dels títols següents.
 2. El Títol primer fa referència a l’organització del centre, pel que fa als òrgans de govern i gestió. S’hi concreta el camp d’acció de cadascun dels òrgans de govern unipersonals i dels òrgans col·legiats.
 3. L’organització de l’acció educativa ocupa els tres capítols del Títol segon. S’hi descriu com l’escola s’organitza per elaborar, aplicar i avaluar un projecte educatiu que asseguri l’oferta d’una educació integral de la persona.
 4. En el Títol tercer dediquem un capítol a cadascun dels sectors de la comunitat educativa, fent veure que tots insereixen la seva acció en el conjunt del treball escolar per tal de fer efectiu el model educatiu del centre.

L’elaboració d’aquesta normativa ha estat impulsada i coordinada per la titularitat de l’escola i l’equip directiu, i hi han intervingut els òrgans de direcció de la comunitat educativa segons les respectives competències. En l’elaboració del NOFC, hem volgut fer un document pràctic que ens ajudi a organitzar l’escola, a definir funcions, estructures. També un document pràctic, adaptat a les circumstàncies de l’escola i que doni resposta a les seves necessitats. També hem volgut que sigui un document àgil que ens permeti trobar ràpidament la manera d’abordar les situacions i amb un cost raonable d’eficàcia i eficiència.

La redacció final ha estat aprovada pel consell escolar en la reunió celebrada el dia 17 de setembre de 2012.

TÍTOL PRELIMINAR: DEFINICIÓ DE L’ESCOLA

Article 1

El centre docent Daina-Isard, SCCL d’Ensenyament, situat a Olesa de Montserrat, carrer Cerdanya 15, és una cooperativa d’ensenyament concertada, creada d'acord amb el dret reconegut en l'article 27.6 de la Constitució espanyola i explicitat en l'article 21 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juny, reguladora del Dret a l'Educació (LODE).

Article  2

 1. La nostra escola imparteix els nivells, etapes i cicles educatius següents: Segon Cicle d’Educació Infantil; Educació Primària; Educació Secundària; Batxillerat. Ha estat degudament autoritzada (DOGC..­...), té el Número de codi 08022392 en el registre del Departament d'Educació de la Generalitat i gaudeix de la personalitat jurídica que li atorguen les lleis.
 2. Amb data 10 de juliol de 1990, el centre ha accedit al règim de concerts establert per la LODE.

Article 3

Els ensenyaments impartits en el centre s'ajusten a la legislació vigent i a les disposicions reglamentàries publicades pel Govern de la Generalitat, en particular als currículum dels nivells, etapes i cicles que l’escola imparteix.

Article  4

El caràcter propi del centre reuneix els requisits establerts en l'article 73 de la LOCE, i tots els membres de la comunitat educativa el coneixen i l'accepten com a descripció del model educatiu que l'escola ofereix a la societat en el marc de la llibertat d'ensenyament.

Article  5

 1. Aquestes normes d’organització i funcionament del centre ha estat elaborat en fidelitat al caràcter propi de l’escola, les lleis orgàniques vigents (LODE, LOGSE, LOPAG, LOCE, LOE) i les disposicions que les desenvolupen. Així mateix, també ha respectat en tot moment la normativa establerta pel Parlament de Catalunya mitjançant la Llei 12/209, de 10 de juliol, d’educació.
 2. Amb aquests criteris el present reglament recull el conjunt de normes i orientacions que regulen el funcionament ordinari del centre en els aspectes més importants i, de manera especial, el seu model de gestió.

Article 6

 1. El centre docent Escola Daina Isard Cooperativa d’Ensenyament té la finalitat de promoure el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes, és a dir, l’educació integral.
 2. Aquest model d'educació integral està descrit en el projecte educatiu, que en tot cas respectarà el que preveuen els currículums establerts pel Govern de la Generalitat per a les diferents etapes educatives.

Article 7

 1. L'escola és oberta a tothom qui desitgi l'educació que s'hi imparteix, defuig qualsevol discriminació i s'ofereix a la societat com una comunitat en la qual tothom és acceptat i tothom pot dialogar, escoltar i ser escoltat, i tots els qui hi participen se'n senten corresponsables.
 2. En el marc de la llibertat d’elecció de centre, els pares que sol·liciten plaça per a llurs fills expressen la seva conformitat amb l’oferta de formació pròpia de l’escola.

TÍTOL PRIMER: ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

CAPÍTOL 1r: LA INSTITUCIÓ TITULAR DEL CENTRE

Article 8

La institució titularde l'escola Daina-Isard, SCCL d’Ensenyament és l’Assemblea de la Cooperativa, que delega el govern en el seu Consell Rector. Com a tal, defineix la identitat i l'estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l'Administració educativa, els pares d'alumnes, el professorat i el personal d'administració i serveis.

Article 9

Les funcions pròpies de la institució titular en relació amb el centre escolar són les següents:  

 1. Establir el caràcter propi de l'escola, posar-lo en coneixement de la comunitat educativa, del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i de les famílies que manifesten interès a sol·licitar-hi plaça per als seus fills.
 2. Signar el concert educatiu amb l'Administració educativa amb vista al sosteniment del centre amb fons públics, d'acord amb la legislació vigent.
 3. Exercir la direcció global de l'escola, és a dir, "garantir el respecte al caràcter propi del centre i assumir en última instància la responsa­bilitat de la gestió, especialment a través de l'exercici de facultats decisòries en relació amb la proposta d'estatuts i el nomenament i cessament dels òrgans de direcció administrativa i pedagògica i del professorat".
 4. En concret, nomenar el director del centre, sense perjudici de les funcions que la Llei assigna al Consell escolar.
 5. Designar tres membres del Consell escolar del centre.
 6. Assumir la responsabilitat última en la gestió econòmica del centre i en la contractació del personal, i establir les relacions laborals corresponents.
 7. Respondre davant l'Administració del compliment de tot el que prescriu la legislació vigent respecte als centres concertats.

Article 10

El Consell Rector de la Cooperativa designa el director general que ha de representar la titularitat en el centre de forma habitual, i delega, segons els Estatuts, en ella i en altres òrgans de govern i gestió unipersonals l'exercici concret d'algunes de les funcions pròpies de la titularitat, tant en el camp econòmic com en l'acadèmic,  tal com s'estableix en el present reglament.

CAPÍTOL 2n: ÒRGANS DE GOVERN

El director o directors del centre

Article 11

La direcció del centre està integrada pel director general, el director docent, el director financer, el cap d’estudis, els coordinadors d’etapa i el coordinador d’innovació i projectes.

Article 12

Les funcions del director general del centre són:

 1. Impulsar el desenvolupament del projecte educatiu de la Cooperativa i mantenir una relació directa amb el Consell Rector.
 2. Dirigir les accions educatives, econòmiques i organitzatives des d’una visió global de l’entitat.
 3. Coordinar l’equip de gestió general, delegar funcions i vetllar per tot l’equip de treballadors. Tenir cura dels recursos humans.
 4. Vetllar per la conservació i millora del patrimoni.
 5. Actuar com a representant de la institució i mantenir xarxes de relació externa.
 6. Vetllar pels serveis indirectes (cuina, neteja, manteniment i seguretat).

Article 13

Les funcions del director financer són:

 1. Planificar i gestionar l’activitat econòmica. Supervisar les compres.
 2. Orientar l’organització administrativa i vetllar per la protecció de dades de la comunitat.
 3. Gestionar els aspectes laborals de tots els treballadors. És el cap de personal.
 4. Gestionar els serveis indirectes (cuina, neteja, manteniment i seguretat).
 5. Vetllar per la seguretat de les persones i la millora de les instal·lacions.

 Article 14

 Les funcions del director docent són:

 1. Planificar, implementar, coordinar i avaluar els projectes i programes que l’escola dugui a terme.
 2. Promoure i vetllar les accions d’investigació, innovació i investigació del professorat
 3. Coordinar els equips de treball.
 4. Presidir el Consell Escolar
 5. Coordinar l’avaluació del centre i l’aprenentatge dels alumnes.
 6. Liderar l’autonomia pedagògica.

Article 14bis

      Les funcions del cap d’estudis són:

 1. Impulsar i coordinar l’acció docent dels professors.
 2. Promoure i dirigir la concreció del currículum d’etapa
 3. Col·laborar amb el director docent en la designació dels coordinadors de cicle, tutors, etc

Article 15

Les funcions de l’equip de coordinació són:

 1. Planificar amb l’equip de direcció i concretar l’acció educativa de l’etapa corresponent.
 2. Donar suport a l’equip de mestres i professors de l’etapa i coordinar les activitats.
 3. Presidir les sessions d’avaluació i les altres reunions de l’etapa.
 4. Vetllar els processos d’acollida, puntualitat i assistència de l’alumnat.
 5. Vetllar pel compliment de la convivència i tenir una relació directa amb les famílies quan el tutor ho reclama.

 

CAPÍTOL 3r: ÒRGANS COL·LEGIATS

El Consell  Escolar

Article 16

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres. El  presideix el director/a del centre que actuarà com a president/a.  El secretari actuarà amb veu però sense vot.

Dins del termini establert per la normativa reguladora el director/a constituirà  el Consell Escolar del centre i les seves comissions.

Els membres representants dels diferents sectors de la comunitat educativa seran renovats dins els terminis establerts per la normativa reguladora.

Les reunions ordinàriesse celebraran com a mínimuna vegada al trimestre i les extraordinàries les vegades que siguin necessàries per raons d’urgència. A més, preceptivament, es farà una reunió a l’inici i al final del curs.

Article 17

Les funcions del Consell Escolar del centre seran les establertes a la normativa vigent (art.127 LOE i art. 33 ROC):

 1. Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V d’aquesta Llei.
 2. Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.
 3. Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció al que estableixi la Llei i les disposicions que la despleguin.
 4. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar-hi, si s’escau, les mesures oportunes.
 5. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.

El Claustre de Professors

Article 18

És l’òrgan propi de participació del professorat en la gestió i la planificació educatives del centre. Està integrat per la totalitat dels mestres i professors que hi presten serveis i és presidit pel director/a.

El dia de les reunions es determinarà a l’inici de cada curs escolar a la programació anual del centre. Les reunions extraordinàries i per motius d'urgència se celebraran tantes vegades com sigui necessari. És preceptiu celebrar un claustre al començament i al final de cada curs escolar.

Article 19

El claustre de professors té les competències següents (Art. 129 LOE):

 1. Formular a l’equip directiu propostes per a l’elaboració dels projectes del centre i de la programació general anual.
 2. Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la programació general anual.
 3. Fixar els criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes.
 4. Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en la formació del professorat del centre.
 5. Elegir els seus representants en el consell escolar del centre.
 6. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.
 7. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent.
 8. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.

 

CAPÍTOL 4t: LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L'ESCOLA

Article  20

La comunitat educativa és fruit de la integració harmònica de tots els sectors que intervenen en l'escola: titularitat, alumnes, personal docent i altres educadors, pares d’alumnes i personal d'administració i serveis.         

La configuració de l'escola com a comunitat educativa es manifesta sobretot en la comunió de criteris, en el treball conjunt i en la participació de tots els estaments en la gestió i la tasca educativa del centre.

Article 21

La institució titular és responsable d'expressar i donar continuïtat als principis que defineixen l'educació que l'escola imparteix (caràcter propi), i vetlla per la cohesió de tots els qui col·laboren en la marxa del cen­tre.

Article  22

Els alumnes són els principals protagonistes del propi creixement, intervenen activament en la vida de l'escola segons les exigències de l'edat, i hi assumeixen responsabilitats proporcionades a la seva capacitat.

Article  23

Els mestres i professors constitueixen un sector fonamental de la comunitat educativa, i juguen un paper decisiu en la vida de l'escola. Ells orienten i ajuden els alumnes en el procés d’ensenyament-aprenentatge i complementen així l'acció formativa dels pares.

Article 24

El personal d'administració i serveis realitza tasques i assumeix responsabilitats molt diverses, totes al servei de la comunitat educativa i en col·laboració amb la institució titular i la direcció del centre.

Article  25

Els pares d'alumnes han exercit el dret a decidir l'educació que desitgen per als seus fills quan han escollit l'escola i han esdevingut membres de la comunitat educativa. La seva col·laboració activa en la tasca formativa del centre es realitza, sobretot, des dels òrgans de govern de la cooperativa.

Article  26

El consell escolar és l'òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa, i la seva composició garanteix que la titularitat, la direcció, els mestres i professors, els pares d'alumnes, els alumnes i el personal d’administració i serveis tinguin ocasió de corresponsabilitzar-se de la gestió global del centre.

 

TÍTOL SEGON: ORGANITZACIÓ DE L'ACCIÓ EDUCATIVA ESCOLAR

CAPÍTOL 1r: PROGRAMACIÓ, REALITZACIÓ I AVALUACIÓ DE LA TASCA EDUCATIVA

Article 27

La programació de l'acció educativa de l'escola s'inspira en el model definit en el document que defineix el seu caràcter propi, que esdevé així el criteri bàsic d'actuació de tots els sectors d'activitat del centre, i dóna coherència i continuïtat al treball realitzat pel conjunt de la comunitat educativa.

La selecció i el desplegament d'alguns dels aspectes fonamentals del caràcter propi, segons ho demanen les circumstàncies, donarà lloc a opcions preferents de caràcter anual que determinaran prioritats en l'acció educativa global de l'escola i determinaran el contingut del projecte educatiu i de la programació general del centre (pla anual), que l’equip directiu sotmetrà a la consideració del consell escolar perquè en faci l’adequada valoració.

Article 28

Les principals funcions del tutor de curs, tant en el sector d’educació infantil i educació primària com en l'educació secundària, són les següents:

 1. Conèixer la situació real de cada alumne i del seu medi familiar i social.
 2. Mantenir relació personal amb els alumnes del grup i llurs pares a través de les oportunes entrevistes i reunions periòdiques.
 3. Efectuar el seguiment global dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb la intenció de descobrir les dificultats i les necessitats especials, articular les respostes educatives adequades i cercar els oportuns assessoraments i suports.
 4. Coordinar l'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes, presidir les sessions de la junta d'avaluació corresponents al seu grup-classe, donar-ne la informació adient als interessats i als seus pares, i trametre l'acta de la reunió a la secretaria del centre.
 5. Informar al coordinador de cicle i al cap d’estudis del nivell o de l’etapa sobre les incidències i les situacions que puguin pertorbar el procés formatiu dels alumnes i l'aplicació del projecte curricular.
 6. Fomentar en el grup d'alumnes el desenvolupament d'actituds participatives, la inserció en l'entorn sociocultural i natural i l'educació en valors, complementant la tasca realitzada en el marc de les àrees.
 7. Afavorir en els alumnes l'autoestima personal i ajudar-los en la superació dels fracassos en els processos d'aprenentatge i les dificultats de qualsevol altre tipus.

Article 29

L'avaluació del centre és un procés d'anàlisi que ajuda a conèixer si l'acció educativa global de l'escola respon als objectius proposats i si progressa amb el ritme previst, i orienta la millora constant del treball escolar.   

Tots els aspectes o dimensions de l'escola i del procés educatiu són objecte d'avaluació en el moment oportú: els projectes curriculars d’etapa, l’acció docent dels mestres i professors, l'organització del centre i el funcionament dels òrgans de govern i gestió, l’acció tutorial, etc.

L’equip directiu i els equips de coordinació  són responsables de promoure i coordinar l'avaluació general del centre i de cada una de les etapes, amb la col·laboració de les persones i els equips que tenen responsabilitat directa en cada un dels camps.

En acabar cada curs, i en el marc de la memòria anual, l’equip directiu prepararà una síntesi de l'avaluació global del centre.

CAPÍTOL 2n: L'ACCIÓ DOCENT DELS PROFESSORS

Article 30

L'acció docent dels professors i el treball d'aprenentatge dels alumnes ocupen un lloc decisiu en l'acció educativa global de l'escola, ja que aquesta educa sobretot a través de la proposta sistemàtica i crítica de la cultura.

Cada professor és responsable de la bona marxa de la seva classe, i intentarà resoldre totes les situacions de conflicte que hi tinguin lloc.

Els professors són responsables de lliurar la documentació que li reclami la direcció del centre (programacions, actes d’avaluació, recull de tutories...) de forma puntual.

CAPÍTOL 3r: LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I LES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES

Article 31

Les activitats educatives complementàriestenen la finalitat de facilitar el creixement i la maduració dels alumnes en tots els aspectes de la seva personalitat d'acord amb els objectius de l'educació integral definida en el caràcter propi del centre, complementant així l’oferta de formació establerta en el currículum de l’etapa.

Les activitats complementàries formen part de l’oferta educativa global del centre, donada a conèixer a les famílies quan hi sol·liciten plaça per als seus  fills, i s’integren en el conjunt d’activitats formatives que tenen lloc en el marc de l’horari escolar dels alumnes.

Les activitats extraescolars es desenvolupen al marge de l’horari escolar i hi participen els alumnes els pares dels quals ho han sol·licitat expressament. Són responsabilitat directa del  coordinador de l’AEEDI i de l’ECDI.

El programa d'aquestes activitats educatives forma part de la programació general del centre (pla anual) i per tant ha de ser valorat per la direcció de l’Escola.

Article 32

El titular del centre, a través de l'administrador, respon de la gestió econòmica relativa a les activitats complementàries i a les activitats extraescolars realitzades en el centre, i en donarà la informació adient al consell escolar en el marc de la rendició anual de comptes.

CAPÍTOL 4t: L’APRENENTATGE I LA PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA

Article 33

L’aprenentatge i la promoció de la convivència, així com la prevenció i resolució de conflictes, són elements fonamentals del procés educatiu.

El centre incorpora mesures per a la promoció de la convivència  i,  específicament, mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes, mitjançant elements  com els següents:

 1. El caràcter propi i el projecte educatiu pel que fa al model de persona i educació.
 2. El règim disciplinari.
 3. Els propis plans d’estudis que incorporen objectius, competències i continguts que promouen la convivència.
 4. La planificació de l’acció tutorial.
 5. L’actuació dels equips de professors i especialment del tutor de cada grup en l’exercici de les seves funcions.
 6. L’existència de plans específics de convivència i mecanismes de resolució de conflictes com el de mediació.
 7. La carta de compromís educatiu.

Article 34

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una tercera persona amb formació específica i imparcial amb l’objecte d’ajudar les parts a obtenir un acord satisfactori.

La mediació escolar es basa en els principis següents:

 1. La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són lliures d’acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol moment del procés.
 2. La imparcialitat de la persona mediadora que ha d’ajudar els participants a assolir l’acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. La persona mediadora no pot tenir cap relació directa amb els fets que han originat el conflicte.
 3. La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones alienes la informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent.
 4. El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el procés de mediació han d’assistir per elles mateixes a les reunions de mediació, sense que es puguin valer de representants o intermediaris.

Article 35

El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre.

Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l’alumnat contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents:

Que s’hagi emprat greu violència o intimidació o que hi hagi reiteració sistemàtica en la comissió de conductes greus.

Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat d’aquests processos.

Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir.

Article 36

El procés de mediació es pot iniciar, amb el vistiplau del director, a instància de qualsevol alumne o alumna, per tal d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte, o per oferiment del centre, un cop detectada una conducta contrària o greument perjudicial per a la convivència, d’acord amb l’establert a l’article.

Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el centre ha de disposar de la confirmació expressa de l’alumne i dels seus progenitors o tutors legals En aquest cas, s’atura provisionalment el procediment sancionador, s’interrompen els terminis de prescripció previstos i no es poden adoptar les mesures provisionals, o bé se suspèn provisionalment la seva aplicació si ja s’haguessin adoptat.

Si la demanda sorgeix de l’alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a petició d’aquest, per persones de la comunitat educativa prèviament acreditades com a mediadors o mediadores. Si el procés s’inicia per l’acceptació de l’oferiment de mediació fet pel centre, el director o la directora ha de proposar, en el termini màxim de dos dies lectius, una persona mediadora d’entre els mediadors de què disposi el centre amb la formació adequada.

El director o la directora també pot designar un alumne o una alumna perquè col·labori amb la persona mediadora en les funcions de mediació, si ho considera convenient, per facilitar l’acord entre els implicats. En tot cas, l’acceptació de l’alumne o de l’alumna és voluntària.

Article 37

En el desenvolupament del procés de mediació, la persona mediadora, després d’entrevistar-se amb l’alumne o l’alumna, s’ha de posar en contacte amb la persona  perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l’alumne o de l’alumna de resoldre el conflicte per la via de la  mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan s’hagin produït danys a les instal·lacions o al material dels centres educatius o s’hagi sostret aquest material, el director o la directora del centre o la persona en qui delegui ha d’actuar en el procés de mediació en representació del centre.

Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar.

Article 38

Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit.

Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha de dur a terme en el mateix acte. Només s’entén produïda la conciliació quan l’alumnat reconegui la seva conducta, es disculpi davant la persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes. Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines accions reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es compromet l’alumnat i, si és menor, els seus pares i en quin termini s’han de dur a terme. Només s’entén produïda la reparació quan es duguin a terme, de forma efectiva, les accions acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la reparació econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no lectiu, en benefici de la comunitat del centre.

Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, produïda la conciliació i, si n’hi haguessin, complerts els pactes de reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit al director o a la directora del centre i l’instructor o instructora de l’expedient formularà la proposta de resolució de tancament de l’expedient disciplinari.

Article 39

Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s’incompleixen els pactes de reparació per causes imputables a l’alumne o l’alumna o als seus pares, la persona mediadora ho ha de comunicar al director o directora del centre per tal d’iniciar l’aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador corresponent. Si el trencament del procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el director o la directora del centre ordenarà la continuació del procediment sancionador corresponent i es reprèn el còmput de prescripció previst en aquest reglament. Així mateix, es poden adoptar les mesures provisionals previstes en el reglament.

Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepta la mediació, les disculpes de l’alumne o l'alumna, el compromís de reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l’alumne o l’alumna, aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva actuació en els termes previstos en el reglament.

La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï manca de col·laboració en un dels participants o l’existència de qualsevol circumstància que faci incompatible la continuació del procés de mediació d’acord amb els principis establerts en aquest títol.

El procés de mediació s’ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de la designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa interrompen el còmput del termini.

 

TÍTOL TERCER: COMPONENTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

CAPÍTOL 1r: ELS ALUMNES

Article 40

 1. En el procés d'admissió d'alumnes el titular del centre tindrà en compte el dret preferent dels pares a escollir l'escola que desitgen per als seus  fills.  Amb aquesta finalitat donarà la informació adequada a les famílies interessades per tal que coneguin en grau suficient el caràcter propi del centre.
 2. Quan el centre no pugui admetre tots els alumnes que hi sol·licitin plaça, el titular s'atendrà a la normativa publicada pel Govern de la Generalitat al llarg de tot el procés d’inscripció i matriculació dels alumnes en les etapes concertades.
 3. Un cop formalitzades les matrícules, el titular del centre en donarà la informació oportuna al consell escolar en la primera reunió del curs.

Drets dels alumnes

Article 41

Dret a la formació

L'alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat.

Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l'alumnat ha de comprendre:

 1. La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència.
 2. El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte i la contribució a la millora de l'entorn natural i del patrimoni cultural.
 3. L'adquisició d'habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d'hàbits socials, com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i d'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 4. L'educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions harmòniques amb ell mateix i amb els altres.
 5. La capacitació per a l'exercici d'activitats intel·lectuals i professionals.
 6. La formació religiosa i moral d'acord amb les seves pròpies conviccions o, en el cas de l'alumnat menor d'edat, les dels seus pares, mares o persones en qui recau l'exercici de la tutela, dins el marc legalment establert.
 7. La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural.
 8. La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre els pobles.
 9. L'educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques.
 10. Tot l'alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
 11. L'organització de la jornada de treball escolar s'ha de fer prenent en consideració, entre altres factors, el currículum, l'edat, les propostes i els interessos de l'alumnat, per tal de permetre el ple desenvolupament de la seva personalitat.

Article 42

Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar

 1. L'alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyament.
 2. L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s'avaluen els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de cada curs.
 3. L'alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs, cicle o etapa d'acord amb el procediment establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes següents:
 4. La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en relació amb els objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic corresponent.
 5. La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts.

Article 43

Dret al respecte de les pròpies conviccions

 1. L'alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles creences i conviccions.
 2. L'alumnat, i els seus pares, si l'alumne o l'alumna és menor d'edat, té dret a rebre informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, el caràcter propi del centre.
 3. L'alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones sense manipulacions ideològiques o propagandístiques.

Article 44

 Dret a la integritat i la dignitat personal

 1. L’alumnat té dret al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal.
 2. L’alumnat té dret a la protecció contra tota agressió física, emocional o moral.
 3. L’alumnat té dret a dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades.
 4. L’alumnat té dret a un ambient de convivència que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys.
 5. L’alumnat té dret al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella informació de què disposin, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats d'informació de l'administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb l'ordenament jurídic, i de l'obligació de comunicar a l'autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a l'alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de protecció del menor.

Article 45

Dret de participació

 1. L'alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que preveu la legislació vigent.
 2. Els centres educatius sostinguts amb fons públics han de regular mitjançant els corresponents reglaments de règim interior el sistema de representació de l'alumnat, mitjançant delegats i delegades, el funcionament d'un consell de delegats i delegades, i la representació de l'alumnat en el consell escolar del centre.
 3. Els membres del consell de delegats i delegades tenen el dret de conèixer i consultar la documentació administrativa del centre necessària per a l'exercici de les seves activitats, a criteri del director o de la directora del centre, sempre que no pugui afectar el dret a la intimitat de les persones.
 4. El centre ha de fomentar el funcionament del consell de delegats i delegades i protegir l'exercici de les seves funcions per part dels seus membres.

Article 46

Dret de reunió i associació

 1. L'alumnat té dret a reunir-se en el centre. L'exercici d'aquest dret es desenvoluparà d'acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les activitats docents.
 2. L'alumnat té dret a associar-se, així com a la formació de federacions i confederacions pròpies. Les associacions que constitueixin poden rebre ajuts d'acord amb la legislació vigent.
 3. Les normes d’organització i funcionament del centre ha d'establir les previsions adequades per tal de garantir l'exercici del dret de reunió i associació previstos als apartats 1 i 2 d'aquest article. La reglamentació del dret de reunió ha de permetre l'agilitat del procés i, per tant, no pot incloure procediments d'autorització o de comunicació prèvia que dificultin el seu exercici. Els centres educatius han de vetllar perquè s'estableixi un horari de reunions dels representants de l'alumnat que asseguri el normal exercici dels seus drets i ha de permetre la possibilitat que determinades reunions, especialment les reunions dels delegats i delegades de curs, s'efectuïn en horari lectiu.

Article 47

Dret d'informació

L'alumnat ha de ser informat pels seus representants i pels de les associacions d'alumnes tant sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre aquelles que afectin altres centres educatius.

Article 48

Dret a la llibertat d'expressió

L'alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del respecte que, d'acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones.

Article 49

Dret a l'orientació escolar, formativa i professional

L'alumnat té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la responsabilitat i la llibertat de decidir d'acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus coneixements i les seves capacitats.

Article 50

Dret a la igualtat d'oportunitats

L'alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris de l’administració educativa per compensar possibles mancances de tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat d'oportunitats real.

Article 51

Dret a la protecció social

L'alumnat té dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o accident. En els casos d'accident o de malaltia prolongada, l'alumnat té dret a rebre l'ajut que necessiti mitjançant l'orientació, material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal que l'accident o malaltia no suposin un detriment del seu rendiment escolar.

Article 52

Dret a la protecció dels drets de l'alumnat

Les accions que es produeixin dins l'àmbit dels centres educatius que suposin una transgressió dels drets de l'alumnat que s'estableixen en aquest Decret o del seu exercici poden ser objecte de queixa o de denúncia per part de l'alumnat afectat o dels seus pares, quan aquest és menor d'edat, davant del director o de la directora del centre. I si s’escau davant dels serveis territorials i del Departament d’Ensenyament i Universitats.

Deures dels alumnes

Article 53

Deure de respecte als altres

L'alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat escolar.

Article 54

Deure d'estudi

L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen, amb la finalitat d'assolir una bona preparació humana i acadèmica.

Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents:

 1. Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del centre i respectar els horaris establerts.
 2. Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves funcions docents.
 3. Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i companyes en les activitats formatives.

Article 55

Deure de respectar les normes de convivència

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de l'alumnat implica les obligacions següents:

 1. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.
 2. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
 3. Respectar el caràcter propi de l’escola Daina Isard, respectant els Estatuts de la Cooperativa i d'acord amb la legislació vigent.
 4. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l'activitat escolar.
 5. Complir el règim disciplinari del centre.
 6. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, d'acord amb el procediment que estableixi el règim disciplinari del centre i la legislació vigent.
 7. Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria i l'orientació i de la convivència en el centre.
 8. Propiciar un ambient de convivència positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.

CAPÍTOL 2n: ELS DOCENTS

Drets dels docents

Article 56

De caràcter general

 1. Els reconeguts amb caràcter general per al personal laboral en funció de la pròpia situació contractual.
 2. Autonomia, per aplicar la metodologia a emprar per aconseguir els objectius de la Programació General del Centre, sense detriment del treball coordinat del conjunt escolar.

Article 57

De caràcter individual

 1. Respecte a la seva dignitat personal i professional.
 2. A ser informat de la gestió general del Centre a través del Claustre.
 3. A assistir a totes les reunions del Claustre amb veu i vot.
 4. A lliure reunió, prèvia comunicació al Director/a sobre aspectes pedagògics, laborals, etc.

Article 58

De caràcter col·lectiu

 1. A portar sota la seva responsabilitat la formació del grup-classe que li ha estat encomanada.
 2. A assabentar als seus alumnes del procés ensenyament-aprenentatge, que s’utilitzarà a la classe.
 3. A assabentar de manera clara i concreta als alumnes i als pares d’aquells aspectes més importants a l’hora d’avaluar el treball dels seus alumnes.
 4. A participar de forma activa en la gestió del Centre, personalment, per tractar els assumptes propis de la seva educació.
 5. A ser tractat per tot el col·lectiu escolar amb honorabilitat.

Deures dels docents

Article 59

De caràcter general

 1. A assistir amb puntualitat a les classes i reunions del Centre.
 2. A realitzar les funcions per les quals va ser elegit.
 3. A col·laborar amb les decisions aprovades pels col·legiats que fan referència a la funció docent.

Article 60

De caràcter individual

 1. A mantenir un clima de col·laboració amb els companys.
 2. A mantenir un clima de col·laboració amb els pares.
 3. A fer la programació de les assignatures que té assignades i preparar la matèria i recursos que necessiti per dur a terme la seva tasca.
 4. A assistir a les entrevistes i reunions amb els pares dels alumnes quan el tutor o els membres de l’equip directiu ho requereixin.
 5. A autoavaluar la pròpia tasca docent.

Article 61

De caràcter col·lectiu

 1. A conèixer l’entorn immediat dels alumnes, sigui dins o fora de la classe, dins del centre i en les activitats del Pla Anual. I, si s’escau, s’informarà als pares del seguiment.
 2. A facilitar situacions d’aprenentatge als alumnes.
 3. A complir les disposicions sobre l’ensenyament establertes per les autoritats educatives.
 4. A complir l’horari de classes i el calendari d’activitats establert a la programació general o en el pla del Centre.
 5. A controlar l’assistència dels alumnes.
 6. A mostrar-se en tot moment de manera adequada, tant pel que fa al llenguatge com pel que fa a l’aspecte extern.

CAPÍTOL 3r: ELS PARES

Drets dels pares

Article 62

De caràcter general

 1. A ser atesos pels tutors dels seus fills i pels membres de l’equip directiu en els horaris fixats pel centre.
 2. A rebre informació puntual del comportament i de l’activitat acadèmica del seu fill, segons la normativa vigent.
 3. A organitzar-se en associacions d’acord amb la legislació vigent i els estatuts de la Cooperativa.

Article 63

 De caràcter individual

 1. A participar en la gestió educativa d’acord amb la normativa vigent, sense cap marginació per creences o raça.
 2. A defensar els seus drets respecte a l’educació dels seus fills.

Article 64

De caràcter col·lectiu

 1. A ser tractats amb respecte i sense vexació per part de la resta de la comunitat escolar.
 2. A elegir o ser elegit membre del consell escolar.
 3. A elegir o ser elegit membre del consell rector de la Cooperativa.

Deures dels pares

Article 65

De caràcter general

 1. A acceptar els objectius i els principis expressats en el projecte educatiu de l’escola i la normativa vigent del Centre.
 2. A col·laborar amb els docents i altres òrgans educatius i administratius per tal de millorar el desenvolupament de les activitats escolars.

Article 66

De caràcter individual

 1. A transmetre als seus fills actituds favorables a l’escola.
 2. A assistir a les entrevistes i reunions convocades pels tutors.
 3. A valorar amb els seus fills de manera positiva la tasca del professor, evitant comentaris que provoquin displicència cap al docent.
 4. A fomentar que el fet d’anar en consonància la família i l’escola, dóna un millor rendiment de l’alumnat.

Article 67

De caràcter col·lectiu

 1. A comunicar a l’escola si el seu fill/a pateix malalties infecto-contagioses i parasitàries.
 2. A justificar adequadament, si s’escau, les absències i retards del seu fill/a.
 3. A dur i recollir els fills puntualment a l’escola tant a l’hora d’entrada com de sortida.

 

TÍTOL QUART: DEL RÈGIM DISCIPLINARI

CAPÍTOL 1r: PRINCIPIS GENERALS

Article 68

Respecte a l'educació, la integritat física i la dignitat personal

 1. L'alumnat no pot ser privat de l'exercici del seu dret a l'educació i, en el cas de l'educació obligatòria, del seu dret a l'escolaritat.
 2. En cap cas no poden imposar-se mesures correctores ni sancions contra la integritat física i la dignitat personal de l'alumnat.

Article 69

Aplicació de mesures correctores i de sancions

 1. Es poden corregir i sancionar, d'acord amb el que disposa aquest títol, els actes contraris a les normes de convivència del centre així com les conductes greument perjudicials per a la convivència, tipificades en aquestes  Normes com a falta, realitzades per l'alumnat dins del recinte escolar o durant la realització d'activitats complementàries i extraescolars i en els serveis de menjador i transport escolar. Igualment, poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l'alumnat que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o companyes o altres membres de la comunitat educativa.
 2. La imposició a l'alumnat de les mesures correctores i de les sancions que preveuen aquestes Normes ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials, ha de ser proporcionada a la seva conducta i ha de contribuir al manteniment i la millora del seu procés educatiu.

Article 70

Gradació de les mesures correctores i de les sancions

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s'han de tenir en compte les següents circumstàncies:

 1. Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumnat:
  1. El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.
  2. No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el centre.
  3. La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les activitats del centre.
  4. L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat.
  5. La falta d'intencionalitat.
 2. S'han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumnat:
  1. Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància personal o social.
  2. Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat inferior o als incorporats recentment al centre.
  3. La premeditació i la reiteració.
  4. Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.

Article 71

Decisions sobre l'assistència a classe

 1. El Consell escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l'Educació Secundària Obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l'alumnat, en relació amb la seva assistència a classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de l'exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel consell de delegats i delegades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels seus pares.
 2. En els ensenyaments post obligatoris, els reglaments de règim intern han de regular les condicions en què no s'han de considerar falta ni ser objecte de sanció les decisions col·lectives de l'alumnat sobre la seva assistència a classe, quan siguin resultat de l'exercici del dret de reunió i el consell de delegats i delegades ho hagi comunicat prèviament a la direcció del centre.

Els centres han de garantir el dret de l'alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre l'assistència a classe a romandre al centre degudament atès

 

CAPÍTOL 2n: CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE I MESURES CORRECTORES

Article 72

Conductes contràries a les normes de convivència

 1. S'han de considerar conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents:
  1. Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.
  2. Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar.
  3. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.
  4. Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat escolar.
  5. El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del seu material o del de la comunitat escolar.
  6. Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar.
 2. Els reglaments de règim interior poden concretar aquestes conductes, sempre tenint en compte que no han de tenir la gravetat de les descrites al capítol 3 d'aquest títol 4, i que han de respectar els drets de l'alumnat així com el compliment dels deures previstos.

Article 73

Mesures correctores

 1. Les mesures correctores que els reglaments de règim interior poden preveure són les següents:
  1. Amonestació oral.
  2. Compareixença immediata davant del o la coordinador/a, del cap d'estudis o del director o la directora del centre.
  3. Privació del temps d'esbarjo.
  4. Amonestació escrita.
  5. Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres de la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes.
  6. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un període màxim d'un mes.
  7. Canvi de grup o classe de l'alumne o de l'alumna per un període màxim de quinze dies.
  8. Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne o l'alumna ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.
 2. La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) i h) de l'apartat anterior s'han de comunicar formalment als pares dels alumnes i les alumnes, quan aquests són menors d'edat.

Article 74

Competència per aplicar mesures correctores

L'aplicació de les mesures correctores detallades a l'article anterior correspon a:

 1. Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'alumne o l'alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l'article anterior.
 2. La persona tutora, la persona coordinadora, la persona cap d'estudis, el director o la directora del centre, escoltat l'alumnat, en el supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d) de l'article anterior.
 3. El director o la directora del centre, o la persona cap d'estudis per delegació d'aquest, el tutor del curs, escoltat l'alumne o l'alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres e), f), g) i h) de l'article anterior.

Article 75

Constància escrita

De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar constància escrita, amb excepció de les previstes a les lletres a), b) i c) de l'article 73, amb explicació de la conducta de l'alumne o de l'alumna que l'ha motivada.

Article 76

Prescripció

Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de convivència prescriuen pel transcurs del termini d'un mes comptat a partir de la seva comissió. Les mesures correctores prescriuen en el termini d'un mes des de la seva imposició.

 

CAPÍTOL 3r: CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE, QUALIFICADES COM A FALTA, I SANCIONS

Article 77

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre

Són sancionables com a faltes, en els termes i amb el procediment establerts en aquest capítol, les següents conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre:

 1. Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració previstes.
 2. L'agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa.
 3. Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives.
 4. La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents i material acadèmic.
 5. El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.
 6. Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre.
 7. Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre.
 8. La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el centre.

Article 78

Sancions

Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes a l'article anterior són les següents:

 1. Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys materials causats. La realització d'aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes.
 2. Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.
 3. Canvi de grup o classe de l'alumne.
 4. Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un període que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici de l'obligació que l'alumne o l'alumna realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. El tutor o tutora ha de lliurar a l'alumne o a l'alumna un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua.
 5. Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior.
 6. Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s'ha comès la falta.

Article 79

Responsabilitat penal

 1. La direcció del centre comunicarà al ministeri fiscal i a la direcció dels Serveis Territorials del Departament d'Educació i Universitats qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment. Això no serà obstacle per a la continuació de la instrucció de l'expedient fins a la seva resolució i aplicació de la sanció que correspongui.
 2. Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors, s'hagi obert el corresponent expedient a un o una menor per la seva presumpta participació en danys a les instal·lacions o al material del centre docent o per la sostracció d'aquest material, i el menor o la menor hagi manifestat al ministeri fiscal la seva voluntat de participar en un procediment de mediació penal juvenil, el director o la directora del centre o la persona membre del consell escolar que es designi, ha d'assistir en representació del centre a la convocatòria feta per l'equip de mediació corresponent, per escoltar la proposta de conciliació o de reparació del menor i avaluar-la.

Article 80

 Inici de l'expedient

 1. Les conductes que s'enumeren a l'article 77 només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d'un expedient.
 2. Correspon al director o a la directora del centre incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els expedients a l'alumnat.
 3. L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no superior a 10 dies des del coneixement dels fets.
 4. El director o la directora del centre ha de formular un escrit d'inici de l'expedient, el qual ha de contenir:
  1. El nom i cognoms de l'alumne o de l'alumna.
  2. Els fets imputats.
  3. La data en la qual es van realitzar els fets.
  4. El nomenament de la persona instructora i, si escau per la complexitat de l'expedient, d'un secretari o secretària. El nomenament d'instructor o instructora recaurà en personal docent del centre o en un pare o una mare membre del consell escolar i el de secretari o secretària en professorat del centre.
  5. L'instructor o instructora, secretari o secretària en els qual es doni alguna de les circumstàncies assenyalades per l'article 28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, s'haurà d'abstenir d'intervenir en el procediment i ho haurà de comunicar al director o directora del centre, el qual resoldrà el que sigui procedent.

Article 81

Notificació

 1. La decisió d'inici de l'expedient s'ha de notificar a la persona instructora, a l'alumne o a l'alumna i, quan aquest siguin menors d'edat, als seus pares.
 2. L'alumne o l'alumna, i els seus pares, si aquest és menor d'edat, poden plantejar davant el director o la directora la recusació de la persona instructora nomenada, quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la instrucció de l'expedient, en els casos previstos en l'article anterior. Les resolucions negatives d'aquestes recusacions hauran de ser motivades.
 3. Només els qui tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació.

Article 82

Instrucció i proposta de resolució

 1. La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de practicar les actuacions que estimi pertinents per a l'aclariment dels fets esdevinguts així com la determinació de les persones responsables.
 2. Una vegada instruït l'expedient, la persona instructora ha de formular proposta de resolució la qual haurà de contenir:
  1. Els fets imputats a l'expedient.
  2. Les faltes que aquests fets poden constituir de les previstes a l'article 77.
  3. La valoració de la responsabilitat de l'alumne o de l'alumna amb especificació, si escau, de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de la seva actuació.
  4. Les sancions aplicables d'entre les previstes a l'article 78.
  5. L'especificació de la competència del director o directora per resoldre.
 3. Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s'ha de practicar, en el termini de 10 dies, el tràmit de vista i audiència. En aquest termini l'expedient ha d'estar accessible per tal que l'alumne o l'alumna i els seus pares, si és menor d'edat, puguin presentar al·legacions així com aquells documents i justificacions que estimin pertinents.

Article 83

Mesures provisionals

 1. Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l'activitat del centre, en incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seva instrucció, la direcció del centre, per pròpia iniciativa o a proposta de l'instructor o instructora i escoltada la comissió de convivència, podrà adoptar la decisió d'aplicar alguna mesura provisional amb finalitats cautelars i educatives. Poden ser mesures provisionals el canvi provisional de grup, la suspensió provisional del dret d'assistir a determinades classes o activitats o del dret d'assistir al centre per un període màxim de cinc dies lectius. Cas que l'alumne o alumna sigui menor d'edat, aquestes mesures s'han de comunicar als seus pares. El director o la directora pot revocar, en qualsevol moment, les mesures provisionals adoptades.
 2. En casos molt greus, i després d'una valoració objectiva dels fets per part de l'instructor o la instructora, el director o la directora, escoltada la comissió de convivència, de manera molt excepcional i tenint en compte la pertorbació de l'activitat del centre, els danys causats i la transcendència de la falta, pot prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense arribar a superar en cap cas el termini de quinze dies lectius.
 3. Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d'assistència al centre, el tutor o tutora lliurarà a l'alumne o alumna un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua.
 4. Quan la resolució de l'expedient comporti una sanció de privació temporal del dret d'assistir al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la mesura cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir.

Article 84

Resolució de l'expedient

 1. Correspon al director o a la directora del centre, escoltada la comissió de convivència i -si ho considera necessari- el consell escolar, en el cas de conductes que en la instrucció de l'expedient s'apreciïn com a molt greument contràries a les normes de convivència, resoldre els expedients i imposar les sancions que correspongui. La direcció del centre ha de comunicar als pares la decisió que adopti als efectes que aquests, si ho creuen convenient, puguin sol·licitar en un termini de tres dies la seva revisió per part del consell escolar del centre, el qual pot proposar les mesures que consideri oportunes.
 2. La resolució de l'expedient ha de contenir els fets que s'imputen a l'alumne o alumna, la seva tipificació en relació amb les conductes enumerades a l'article 77 d'aquest Decret i la sanció que s'imposa. Quan s'hagi sol·licitat la revisió per part del consell escolar, cal que la resolució esmenti si el consell escolar ha proposat mesures i si aquestes s'han tingut en compte a la resolució definitiva. Així mateix, s'ha de fer constar en la resolució el termini de què disposa l'alumne o alumna, o els seus pares en cas de minoria d'edat, per presentar reclamació o recurs i l'òrgan al qual s'ha d'adreçar.
 3. La resolució s'ha de dictar en un termini màxim d'un mes des de la data d'inici de l'expedient i s'ha de notificar a l'alumne o alumna, i als seus pares, si és menor d'edat, en el termini màxim de 10 dies.
 4. Contra les resolucions del director o de la directora dels centres educatius públics es pot interposar recurs d'alçada, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, davant el director o la directora dels serveis territorials corresponents, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Contra les resolucions del director o de la directora dels centres privats sostinguts amb fons públics es pot presentar reclamació davant el director o la directora dels serveis territorials en el termini de cinc dies, la qual s'ha de resoldre i notificar en el termini màxim de deu dies, i contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar, en el termini màxim d'un mes, recurs d'alçada davant el director o directora general de Centres Educatius.
 5. Les sancions acordades no es poden fer efectives fins que s'hagi resolt el corresponent recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva interposició.

Article 85

Aplicació de les sancions

 1. En el cas d'aplicar les sancions previstes als apartats e) i f) de l'article 78 a l'alumnat en edat d'escolaritat obligatòria, l'administració educativa ha de proporcionar a l'alumne o a l'alumna sancionat una plaça escolar en un altre centre educatiu per tal de garantir el seu dret a l'escolaritat.
 2. Quan s'imposin les sancions previstes als apartats d), e) i f) de l'article 78, el director o la directora del centre, a petició de l'alumne o de l'alumna, pot aixecar la sanció o acordar la seva readmissió al centre, prèvia constatació d'un canvi positiu en la seva actitud.

Article 86

Responsabilització per danys

L'alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les instal·lacions del centre educatiu o al seu material o el sostregui està obligat a reparar el dany o a restituir el que hagi sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares en els termes previstos a la legislació vigent.

Article 87

Prescripció

Les faltes tipificades a l'article 77 d'aquest Decret prescriuen pel transcurs d'un termini de tres mesos comptats a partir de la seva comissió. Les sancions prescriuen en el termini de tres mesos des de la seva imposició.