Educació Infantil

Educació Infantil

 

L’Educació Infantil és una etapa escolar determinant en la formació de la persona. És un període caracteritzat per la gran capacitat d’assimilar i d’aprendre. Al Daina-Isard donem les eines necessàries perquè el nostre alumnat pugui desenvolupar les capacitats que el faran créixer acadèmicament.

 

Dítptic Informatiu Eduació Infantil

 

 

L'alumnat com a protagonista del seu aprenentatge

 

Programació oberta, flexible i adaptada a l'alumne i al grup

Desdoblaments per potenciar l'atenció i les necessitats individuals

Especialistes d'anglès, de música, de plàstica, de TAC i de psicomotricitat

Auxiliars d'infantil. Auxiliars de conversa nadius

 

 


 

Què fem?
 

LLENGUA ANGLESA
Desdoblament amb auxiliar de conversa nadiua dues hores i mitja setmanals per fer ciència i experimentació, story time i daily routines. Projectes internacionals. Treballem amb el mètode Artigal per millorar l’expressió i la comprensió oral.

TAC
Aposta clara per l’ús educatiu de les noves tecnologies. Treball de la competència digital amb iPads i dispositius mòbils.

EL NOSTRE HORT
Plantem, cuidem, collim i tenim cura d’aquest espai.

LLENGUATGE ESCRIT I MATEMÀTIC
Treballem amb lletra script. Treball sistemàtic de la part més analítica del llenguatge escrit i del matemàtic a partir d’un treball més individualitzat.

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA
Manipular, observar, experimentar, programar, construir. La robòtica i la programació formen una part troncal del nostre projecte pedagògic 3-18 tenint presència a totes les etapes dins del currículum. 

CIÈNCIA I EXPERIMENTACIÓ
Experiments, racons de ciència... Entenem Educació Infantil com una etapa per descobrir i gaudir fent-ho!

PSICOMOTRICITAT
Desenvolupar correctament la psicomotricitat dels infants a partir de jocs dirigits, joc lliure i piscina. Introducció a diferents esports i jocs. Experimentació amb robes, globus, aros, matalassos, ioga...

LLENGUATGE MUSICAL
Potenciar l’expressió i el moviment, el sentit del ritme i la creativitat, i les diferents intel·ligències a partir de la música.

LLENGUATGE PLÀSTIC
Estimulem la creativitat de l’alumnat a través de l’experimentació i la manipulació de materials.

 

Com ho fem?
 

Desdoblaments

Apostem pels desdoblaments per atendre al màxim possible la diversitat i l’especialització de les àrees de música, plàstica, anglès, TAC i psicomotricitat.

Expressió

Ús de diferents llenguatges: matemàtic, lingüístic, científic, simbòlic plàstic i musical. L'alumnat realitza el seu aprenentatge a través dels sentits i de la manipulació.

Llenguatge escrit i matemàtic

Es fa un treball sistemàtic de la part més analítica del llenguatge escrit i del matemàtic a partir d'un treball més individualitzat sobre paper a través de fitxes i de dossiers.

Assemblees

Ens permeten exposar i debatre els problemes que hagin aparegut durant la setmana. També ens ajuden a poder expressar les emocions i a treballar l'assertivitat i l'empatia.

Treball per projectes

Treball multidisciplinar, col·laboratiu (alumnes, famílies, experts) i amb l'alumne com a protagonista del seu propi aprenentatge, es parteix dels seus propis interessos i inquietuds.

Racons

El treball per racons delimita, dins de l’aula, diferents espais on els nostres alumnes realitzen de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

Suport i orientació

Detecció i atenció d'alumnat amb necessitats específiques d’aprenentatge. Departament d'orientació i suport. Serveis de logopèdia i psicopedagogia.

Àmbits

Considerem que el joc és un dels millors mitjans educatius per afavorir l'aprenentatge i el coneixement. Els "ambients" permeten a l'alumnat relacionar-se amb la resta d'alumnes d'EI i convertir-se en el constructor del seu propi aprenentatge

 


 

Relació Escola-Família

La relació família-escola es basa en la cooperació, el diàleg i la confiança.

COMUNICACIÓ

 • Presencial: diàriament a l'entrada i sortida de l'alumnat.
 • Ús prioritari del correu electrònic del pare i de la mare per rebre les informacions de l'Escola.
 • Actualització diària del blog de l'Escola amb les activitats d'aula i de projectes

ACCIÓ TUTORIAL

 • Conjuntament amb totes les famílies del grup classe: dues reunions de tutoria, la primera abans d’iniciar les classes al setembre i la segona abans de finalitzar el curs al mes de maig.
 • Individual amb cada família: en funció de les necessitats de l'alumne/a i, com a mínim, dues tutories al llarg del curs. Les famílies poden demanar les tutories que considerin oportunes.

PLA D'ACOLLIDA NOU ALUMNAT

 • Reunió abans de l'estiu
 • Berenars amb les famílies
 • Horari reduït (de 9 a 13h) els tres primers dies de curs

 

Horaris

Aquests són els horaris d'Educació infantil, que són els mateixos d'Educació Primària. En aquesta etapa tant els horaris com la programació són oberts, flexibles i s’adapten a les característiques del grup classe i a les necessitats de cada moment. L’esbarjo és un espai més d’aprenentatge de joc i de relació.Tot i que fem una divisió del treball per àrees tenim un enfocament globalitzador en l’organització dels continguts d’ensenyament.

Aquest és l'horari dels mestres especialistes d'EI. Cal tenir en compte, d'acord amb les característiques de l'etapa, que aquesta distribució horària pot variar.

Some examples of CNS depressants are antihistamines or medicine for allergies or colds, sedatives, tranquilizers or sleeping visit this site right here A statistically significant increase in the proportion of superficial cells and a corresponding.

 

  Plàstica*
Tutor/a
Psicomotricitat*
Tutor/a
Anglès
Laura Garrido
Música
Núria Bonastre
TAC
Àngels Aloy
EI 3anys A   dimecres dimarts dimarts i dijous dilluns i dimecres dimarts
EI 3anys B dimarts dijous dimarts i dimecres dimarts i dijous dimarts
EI 4anys A dijous dimarts dilluns i dimarts dimecres i dijous dilluns
EI 4anys B dimecres dilluns dimecres, dijous i divendres dilluns i dimarts dilluns
Ei 5anys A dimecres dilluns dilluns, dimarts i dijous dijous i divendres dimecres
EI 5anys B dimarts dimecres dilluns i dimecres dimarts i dijous dilluns

*Durant curs 20-21 com a mesura de prevenció, s'han reduït les entrades al grup bombolla limitant els especialistes

 

A més d'aquests especialistes, a EI també hi intervenen la Montse Garcia, l'Anna Garriga i la Maria Bosch, membres del Departament d'orientació i suport.

 

Oberts al món

 

Dues sortides culturals per curs: una relacionada amb un projecte treballat a l'aula i l'altre es realitza la visita a un museu

Sortides puntuals dins del municipi. Visites a entitats o sortides a la natura

Colònies a EI 4anys dos dies i a EI 5anys tres dies, alternant escola de mar i escola natura de muntanya

Projectes internacionals com Projecte Polar Bear o el Projecte TEMPO

 

Piscina

Des dels 3 anys, l'alumnat de l'Escola realitza l'activitat de piscina en la qual aporta autonomia personal (vestir-se i desvestir-se), gust per l'activitat aquàtica i familització amb aquest medi, habilitats motrius i domini del medi amb diferents materials. 

 

Avaluació

En aquest cicle l’avaluació es defineix com el procés d’observació i d'anàlisi sistemàtica del procés d’ensenyament i aprenentatge.
L’avaluació s’entén com un element integrat en el procés d'ensenyament i d'aprenentatge i, per tant, ha de possibilitar:

 • El coneixement de les condicions inicials individuals de cada infant,
 • El coneixement dels progressos que efectua cada infant en el desenvolupament de les seves capacitats.
 • El grau d’assoliment dels objectius establerts.

Per a això, l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es porta a terme en tres fases:

 • Avaluació Inicial.
 • Avaluació Continuada o Formativa.
 • Avaluació Final o Sumativa.

 

L'aula

 • Totes les aules estan equipades amb equip informàtic i pissarra digital interactiva (PDI).
 • Espai acollidor i ampli per a fer diferents tipus d'activitats amb el grup classe i per racons.
 • La majoria d'aules té un accés directe al pati.

Els patis

 • Espai de patis exclusiu només per Educació Infantil
 • Zona de joc tova

L'aula polivalent d'EI

L'aula de plàstica d'EI

A més dels espais localitzats al voltant de les aules d'Educació Infantil també utilitzem els espais comuns de l'Escola, podeu fer un Tour Virtual per dins de l'Escola aquí.

 
Últimes novetats al
 Blog EI

 

Serveis

Cuina Pròpia
Més informació
Trasnport comarcal
Més informació
Servei permanència
8-9h
17-19.30h
Més informació

L'Escola ofereix el servei de menjador, amb cuina pròpia. Periòdicament, i per part d’una empresa externa especialitzada, es realitza un control bacteriològic dels productes per tal d’assegurar sempre les perfectes condicions sanitàries del servei. 
La vocació comarcal de l’Escola obliga a garantir un servei de transport, que porti l’alumnat de fora d’Olesa (i de la mateixa Olesa) a l’Escola i el retorni a la seva població.