L'Escola i el Projecte Educatiu

L'ESCOLA I EL PROJECTE EDUCATIU

L’Escola Daina-Isard és l’activitat principal de Daina-Isard, SCCL d’Ensenyament. És, per tant, un edifici, unes instal·lacions, situats en un entorn privilegiat. És, també, un conjunt d’homes i dones, de nens i nenes, de professionals, que comparteixen un projecte comú. És, a més, un reguitzell d’activitats i de propostes en constant canvi i en constant transformació. És un projecte. És el dia a dia i són uns quants anys d'història. Però és totes aquestes coses a la vegada. A voltes pensem que l’Escola és un organisme vivent i feliç que té l’objectiu de fer créixer els nens i nenes – els alumnes – per, un bon dia, veure’ls marxar.
 

 
L’Escola té com a missió la creació, la transmissió i la difusió de la cultura com a mecanisme de construcció de la persona i la seva visió del món. Impartim l’ensenyament en totes les seves vessants, fomentant la realització de qualsevol activitat de tipus docent, cultural o formativa en l’àrea del saber, ja sigui tècnica, artística, esportiva o d’altres àmbits, i de forma independent o interrelacionada amb altres àmbits de dins i fora de l'Escola. Connectem el coneixement dins l'Escola, i l'Escola amb tot allò que l'envolta.

Es tracta, doncs, d'un projecte transversal que contempla tota la vida educativa des dels 3 fins als 18 anys. Un projecte que, unificat al llarg de quinze cursos, ens permet un major coneixement de l’alumnat, dels seus interessos, de les seves necessitats i del seu potencial. Volem formar persones competents per a la incertesa del futur, persones que visquin en societat, hi intervinguin i la transformin.

 

 

El PROJECTE EDUCATIU DEL DAINA-ISARD

Allò que realment caracteritza a cada entitat acadèmica és el seu Projecte Educatiu de Centre, el PEC, una mena de carta de navegació on es formulen els principis ideològics que donen personalitat al Centre i els objectius bàsics cap els quals hom tendeix. El PEC de l'Escola Daina-Isard gira entorn a un concepte: L'alumnat com a centre

Som una escola 3-18. Un trajecte de quinze anys que pren com a element principal l’acompanyament de tot l’equip de professionals.
Oferim un aprenentatge vivencial i significatiu. Confiem en l’experiència com a font d’aprenentatge i és per això que adeqüem les metodologies a l’alumnat i al moment madura- tiu de cada nivell.
Diversifiquem el coneixement. Comptem amb especialistes dels diferents àmbits i àrees al llarg de totes les etapes, amb formació específica i experiència en els seus camps de coneixement.

Promovem l’esperit crític. Creiem en l’educació a partir de l’argumentació i no en la prohibició com a forma també de desenvolupament de les actituds i de les habilitats socials.
Treballem per l’autonomia de l’alumnat. Entenent la nostra tasca com a acompanyament, volem donar espai a l’alumnat per al seu desenvolupament personal d’acord amb la seva visió del món, els seus ideals i la seva experiència.
Fomentem la creativitat de l’alumnat. Alumnes que siguin fonts de coneixement actives, que generin propostes per a la millora del món que els envolta a través de la resolució de reptes i treballant la creativitat com a motor de l’originalitat.

 

SOM ESCOLA 

INNOVADORA I CREATIVA

Redibuixem constantment el projecte per tal de poder dotar l’alumnat dels recursos i les eines necessaris. L’Escola és aprenentatge i està en continua evolució segons les necessitats de la societat.
És a partir de la innovació pedagògica que s’aconsegueix aquesta actualització que genera l’aplicació de noves metodologies, seleccionant la pràctica de les més adients per a cada situació d’aprenentatge. La creativitat és bàsica per encarar un futur incert i on l’alumnat haurà de superar nous reptes.

 

 

DE QUALITAT

La cerca constant de la millora és el motor per a l’evolució i per a l’obtenció de qualitat. Aquest procés se sustenta sobre tres punts:

- La cerca de l’excel·lència a nivell de centre, a partir de la revisió dels objectius, la valoració de famílies i de l’alumnat, i fent l’autocrítica.
- Una base sòlida de treball amb un equip unit i proactiu, implicat en la seva tasca i en el treball cooperatiu.
- Un clima de convivència positiu que afavoreix el desenvolupament personal i professional.

 

CONNECTADA AL MÓN

L’Escola ha de ser el punt de partida per a la connexió de l’alumnat amb el seu entorn i, per aquest motiu, cal que aquest conegui tot allò que l’envolta i s’hi relacioni de forma efectiva i respectuosa. Perquè és a partir del coneixement que neix el respecte.
Estem connectats amb l’exterior facilitant la mobilitat de l’alumnat a través dels diferents viatges i projectes amb diverses escoles europees. Per parlar diferents idiomes però, sobretot, per tenir coses a dir.

 

IMPLICADA

Formem persones per tal que aquestes siguin capaces de desenvolupar-se i interaccionar amb el món que els envolta. Cal establir vincles i lligams amb l’exterior, connectant l’Escola amb l’entorn i participant-hi de forma activa, sent coneixedors del que ens envolta i generant les dinàmiques de participació que contribue- ixin a la millora del nostre entorn.
Som una escola sensibilitzada amb el medi ambient, participativa i vinculada al territori.

 

Aquí podeu consultar el document
Projecte Educatiu de Centre de l'Escola Daina-Isard
(última revisió febrer 2020)

   

Ideari i Valors

  • L'Escola Daina-Isard, Cooperativa d'Ensenyament és una cooperativa de famílies, d'iniciativa social, de caràcter no lucratiu, al servei de la comunitat, que es defineix com un centre d'estudis per a la promoció i difusió de la cultura i el desenvolupament intel·lectual.
  • L'Escola entén i accepta l'educació com a responsabilitat compartida per tota la comunitat educativa: alumnes, família, professorat i personal no docent.
  • L'objectiu de l'Escola és l'ensenyament des d'una perspectiva global, és a dir, que l'alumne adquireixi els hàbits i la cultura que el facin responsable de la pròpia llibertat i l'insereixin en una societat per tal de millorar-la.
  • Per aconseguir aquest objectiu cal un clima de confiança, respecte i cooperació entre pares/mares, professorat, personal no docent i, sobretot, alumnes.
  • El resultat d'aquesta tasca ha de ser la valoració de la vida en totes les seves dimensions, i l'adquisició d'un sentit positiu i joiós davant la realitat.
  • L'Escola, des del respecte a la llibertat religiosa i la consciència personals, pren com a àmbit d'actuació l'humanisme cristià ja que la transcendència de la persona possibilita de forma especial la relació amb un mateix, amb els altres i amb el món.
  • L'Escola té com a llengua vehicular el català en tots els àmbits d'actuació; i es compromet a l'ensenyament de les dues llengües oficials del país per tal d'aconseguir en ambdues uns nivells vàlids de competència lingüística, així com a l'ensenyament d'altres llengües estrangeres.

 

 

PERFIL DE SORTIDA DE L'ALUMNAT

Al Daina-Isard treballem per tal de formar persones, acompanyem infants i joves i les seves famílies en el camí de l’aprenentatge. Prenent l’alumnat com a centre i oferint els recursos necessaris per al seu camí a l’excel·lència personal.

 

Som creadors, transmissors i difusors de la cultura com a mecanisme de construcció de persones, perquè siguin compe- tents i puguin participar en la societat.

 

La nostra missió es basa en la creació, la transmissió i la difusió de la cultura com a eina de desenvolupar de la persona i de la seva visió del món. Impartim l’ensenyament en totes les seves vessants i treballem en la realització de qualsevol activi- tat de tipus docent, cultural o formativa en l’àrea del saber, en tots els seus àmbits.

 

Volem ser referents en l’acompanyament de persones per tal de formar-les amb un projecte educatiu que les permeti ser competents i participar en la societat amb l’objectiu de, de forma respectuosa, analitzar-la, transformar-la i millorar-la.

 

 

La nostra Missió

Creació, transmissió i difusió de la cultura com a mecanisme de construcció de la persona i la seva visió del món. El nostre objecte social és impartir l’ensenyament en totes les seves vessants i la realització de qualsevol activitat de tipus docent, cultural o formativa en l’àrea del saber ja sigui tècnica, artística, esportiva o d’altres àmbits. També es contempla la prestació de serveis educatius complementaris escolars i extraescolars -destinats tant als socis com als seus familiars- relacionats amb l’organització, així com la promoció i difusió de la cultura en general que puguin considerar-se convenients per a la millora de l’acció educativa.

La nostra Visió

Cultivar les persones que han d’organitzar, dirigir i millorar els mecanismes de lideratge i gestió del seu temps. Elaborar un producte de qualitat que sigui referent en tots els àmbits culturals. Gestionar la idea d’una realitat humana global.

Es tracta de cultivar, és a dir, projectar cap al futur orgànicament donant oportunitat a la varietat i a les capacitats individuals. Entenem que l’ésser humà està a la percaça de la felicitat individual i col·lectiva i que aquesta felicitat es basa més en donar que en rebre.

 

Una escola en moviment és una escola viva. En ella, s'hi realitzen més d'un centenar d'activitats que volem deixar plasmades de forma resumida, any rere any, en la Memòria de Centre.

 

Memòria de Centre

La Memòria de Centre és un recull de la vida de la Cooperativa en el seu afany per crear cultura amb la consciència que aquest tota és una ambició, ja que de ben segur ens deixarem coses per explicar. Volem constatar una colla d’informacions amb la màxima precisió possible per mostrar la feina feta al llarg del curs acadèmic 2018-2019. Podeu consultar la Memòria de Centre en el següent enllaç:

[ Memòria Anual de Centre - Curs 2018-19 ]