Preus Batxillerat

Preus Batxillerat

A continuació es mostren les quotes definitives per al curs 2018/19 aprovades per l'Assemblea General de Cooperativistes celebrada el passat 24 de gener de 2019 i pel Consell Escolar el 25 de setembre de 2018. 

Quotes Cooperativa - Batxillerat
Quota Activitat
Complementària
Despeses
Cooperativa
Total* Periodicitat
Batxillerat 130,03 170,98 301,01 Mensualx10
Quota juliol     132,31 Anual
Quota agost1     132,31 Anual
Quota d'inversions2     47,50 Mensualx12
Aportació Capital3     1800,00 Única

 

Quotes Serveis - Batxillerat
Concepte       Total* Periodicitat
Menjador4       135,33 Mensualx10
Menjador       8,70 Diària
Transport Batxillerat       80,00 Mensualx10

 

  1. Aquesta quota s'afegirà, l'any d'ingrés, al rebut de setembre
  2. La quota per inversions es paga durant tot l'any i independentment del nombre de fills. 
  3. L'aportació al capital Social de la Cooperativa es independentment del nombre de fills a l'Escola. El pagament d'aquesta quantitat no es fa efectiu fins a l'octubre, podent-se optar entre el pagament al comptat o ajornat en tres venciments, un cada dos mesos. L'aportació de capital es retorna íntegrament una vegada l'alumnat ha finalitzat els estudis al Centre. 
  4. Quota corresponent als mesos d'octubre a maig. Al setembre i juny, l'import és la meitat. Es cobra al mes següent del servei.