Projecte educatiu

Projecte educatiu

Allò que realment caracteritza a cada entitat acadèmica és el seu Projecte Educatiu de Centre, el PEC, una mena de carta de navegació on es formulen els principis ideològics que donen personalitat al Centre i els objectius bàsics cap els quals hom tendeix. El PEC de l'Escola Daina-Isard s'estructura en quatre grans apartats: Introducció, Ideari, Objectius generals i Estructura formal d'organització. De tots quatre el més significatiu és el segon, l'Ideari, ja que expressa el pensament i les aspiracions pròpies a través de set principis bàsics.

 

Ideari

  • L'Escola Daina-Isard, Cooperativa d'Ensenyament és una cooperativa de famílies, d'iniciativa social, de caràcter no lucratiu, al servei de la comunitat, que es defineix com un centre d'estudis per a la promoció i difusió de la cultura i el desenvolupament intel·lectual.
  • L'Escola entén i accepta l'educació com a responsabilitat compartida per tota la comunitat educativa: alumnes, família, professorat i personal no docent.
  • L'objectiu de l'Escola és l'ensenyament des d'una perspectiva global, és a dir, que l'alumne adquireixi els hàbits i la cultura que el facin responsable de la pròpia llibertat i l'insereixin en una societat per tal de millorar-la.
  • Per aconseguir aquest objectiu cal un clima de confiança, respecte i cooperació entre pares/mares, professorat, personal no docent i, sobretot, alumnes.
  • El resultat d'aquesta tasca ha de ser la valoració de la vida en totes les seves dimensions, i l'adquisició d'un sentit positiu i joiós davant la realitat.
  • L'Escola, des del respecte a la llibertat religiosa i la consciència personals, pren com a àmbit d'actuació l'humanisme cristià ja que la transcendència de la persona possibilita de forma especial la relació amb un mateix, amb els altres i amb el món.
  • L'Escola té com a llengua vehicular el català en tots els àmbits d'actuació; i es compromet a l'ensenyament de les dues llengües oficials del país per tal d'aconseguir en ambdues uns nivells vàlids de competència lingüística, així com a l'ensenyament d'altres llengües estrangeres.

Projecte Educatiu de Centre Escola Daina-Isard (última revisió 2 de setembre de 2011)

Memòria de Centre curs 2017-2018

Declaració universal dels drets humans

 

 

La nostra Missió

Creació, transmissió i difusió de la cultura com a mecanisme de construcció de la persona i la seva visió del món. El nostre objecte social és impartir l’ensenyament en totes les seves vessants i la realització de qualsevol activitat de tipus docent, cultural o formativa en l’àrea del saber ja sigui tècnica, artística, esportiva o d’altres àmbits. També es contempla la prestació de serveis educatius complementaris escolars i extraescolars -destinats tant als socis com als seus familiars- relacionats amb l’organització, així com la promoció i difusió de la cultura en general que puguin considerar-se convenients per a la millora de l’acció educativa.

La nostra Visió

Cultivar els homes i les dones que han d’organitzar, dirigir i millorar els mecanismes de lideratge i gestió del seu temps. Elaborar un producte de qualitat que sigui referent en tots els àmbits culturals. Gestionar la idea d’una realitat humana global.

Es tracta de cultivar, és a dir, projectar cap al futur orgànicament donant oportunitat a la varietat i a les capacitats individuals. Entenem que l’ésser humà està a la percaça de la felicitat individual i col·lectiva i que aquesta felicitat es basa més en donar que en rebre.