Preus Batxillerat

Preus Batxillerat

A continuació es mostren les quotes definitives per al curs 2019/20 aprovades per l'Assemblea General de Cooperativistes celebrada el passat 7 de novembre de 2019 i pel Consell Escolar el 26 de setembre de 2019. 

Quotes Cooperativa - Batxillerat
Quota Activitat
Complementària
Despeses
Cooperativa
Total* Periodicitat
Batxillerat 131,65 173,12 304,77 Mensualx10
Quota juliol     133,96 Anual
Quota agost1     133,96 Anual
Quota d'inversions i Manteniment2 Segons nombre de fills    47,50+9,50 Mensualx12
Aportació Capital3     1800,00 Única

 

Quotes Serveis - Batxillerat
Concepte       Total* Periodicitat
Menjador4       138,04 Mensualx10
Menjador       8,88 Diària
Transport Batxillerat       80,00 Mensualx10

 

  1. Aquesta quota s'afegirà, l'any d'ingrés, al rebut de setembre
  2. La quota per inversions i manteniment es paga tot l'any i és una combinació de quota per soci i quota en funció del nombre de fills. La part fixa és 47,50€ per família i la variable és de 9,50€ per fill. 
  3. L'aportació al capital Social de la Cooperativa és independentment del nombre de fills a l'Escola. El pagament d'aquesta quantitat no es fa efectiu fins a l'octubre, podent-se optar entre el pagament al comptat o ajornat en tres venciments, un cada dos mesos. L'aportació de capital es retorna íntegrament una vegada l'alumnat ha finalitzat els estudis al Centre. 
  4. Quota corresponent als mesos d'octubre a maig. Al setembre i juny, l'import és la meitat. Es cobra al mes següent del servei.